Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Kontrollplan

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd med ett antal uppgifter.

Uppgifter som ska finnas med i kontrollplanen

 1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse.
 2. Vem som ska göra kontrollerna.
 3. Vilka anmälningar som ska göras till samhällsbyggnadsnämnden.
 4. Vilka arbetsplatsbesök som samhällsbyggnadsnämnden bör göra och när besöken ska ske.
 5. Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till.
 6. Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa alla väsentliga krav.

Av kontrollplanen ska det också framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras

 1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
 2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser, alltså en sakkunnig.
  Exempel på hur en kontrollplan kan se ut

Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige ska:

 • biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt lagen, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall
 • se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs
 • vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses ovan informera byggherren och vid behov meddela Samhällsbyggnadsnämnden
 • närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid arbetsplatsbesök
 • dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet
 • avge ett utlåtande till byggherren och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag ska han eller hon meddela detta till samhällsbyggnadsnämnden.

Om en kontrollansvarig inte utför sina arbetsuppgifter enligt ovan, ska byggherren omedelbart underrätta samhällsbyggnadsnämnden. Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag, ska byggherren föreslå en ny kontrollansvarig.

Åtgärder som inte kräver en kontrollansvarig

 • en åtgärd som inte kräver lov eller anmälan
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus (till exempel mindre tillbyggnader, installation av eldstad/rökkanal med mera).
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av fasta cisterner
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus
 • begravningsplatser
 • skyltar eller ljusanordningar
 • byte av byggnadens färg, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial
 • mindre marklovsåtgärder
 • en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser