Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Värmekällor

Kontakta alltid skorstensfejarmästaren före köp av braskamin, kakelugn eller värmepanna, för att undvika felaktig installation och få råd om lämpliga val.

Kontakta honom även om skorstenens lämplighet vid övergång från oljeeldning till vedeldning. När du bestämt dig för installation, kom ihåg att det krävs anmälan både vid nyinstallation och byte av panna. Vänd dig då till Bygglovsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. bygglov@orkelljunga.se

Kaminer

Vid installation av kamin behöver du inte använda kommunens sotare, men det behöver du när det är dags att få kaminen sotad.

Värmepumpar

Att installera en värmepump kan ge en vinst för både miljön och den egna ekonomin. Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan dock innebära en risk för påverkan på omgivningen. Om du planerar att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten ska du göra en anmälan/söka tillstånd hos Söderåsens Miljöförbund innan du påbörjar installationen. Läs mer om värmepumpar på Söderåsens Miljöförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljögodkänd värmepanna

Värmepannan du installerar ska vara miljögodkänd och ansluten till ackumulatortank. Den har då hög verkningsgrad och ger låga utsläpp vid ostrypt lufttillförsel. Volymen på ackulmulatortanken ska nästan alltid vara minst 1 500 liter. Om du installerar kamin bör du undvika en med effekt över 6-7 kilowatt (till en normalstor och normalisolerad villa) annars blir inomhustemperaturen lätt för hög. Även kaminen ska vara miljögodkänd inom tätbebyggelse.

Pelletskamin ger låga utsläpp och bra reglering av värmetillförseln. Kakelugn avger lagom värme under lång tid. Vedkaminen avger värme bara under eldningen. Välj en med värmemagasinerande stenhölje och låg effekt för jämnare och varaktigare värmetillförsel.

Goda råd för miljön och grannarna

Eldning

Elda bara med torrt bränsle. Fuktigt bränsle ger sämre energiutbyte och högre utsläpp. Vid upptändningen används extra finhuggen ved tillsammans med något lättbrännbart, till exempel tidningspapper. Lägg aldrig in mycket ved samtidigt förrän glödbädden är kraftig.

Det är inte tillåtet att elda med målat eller impregnerat virke, plaster, mjölkförpackningar, köksavfall eller andra sopor. Utsläppen av hälso- och miljöskadliga ämnen blir ofta stora när man eldar sådant i små anläggningar.

Stryp aldrig lufttillförseln för att bromsa förbränningen. Lägg bara in så mycket ved att du inte behöver strypa elden genom att stänga lufttillförseln. Sådan pyreldning ger mycket stora utsläpp av illaluktande och skadliga ämnen. Undvik att elda när väderleken gör att röken slår ner på grannhusen.

Vedhantering

Torka veden minst en sommar på luftig och regnskyddad plats innan den används. Veden ska lagras i ett torrt och ventilerat utrymme. Felaktig lagring ger veden för hög fukthalt. Insvept i presenning torkar ingen ved. Låt veden bli rumstempererad före eldning.

Askan

Det tar lång tid innan de sista glöderna slocknar i askan. Skaffa därför en behållare i plåt för askan att svalna i när du tömmer eldstaden. Askan har, precis som kalk, högt pH-värde, men tyvärr också vissa förhöjda metallhalter. Den duger bra att sprida på gräsmattan och i rabatter, men inte där man odlar grönsaker.

För mer information:
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, tel: 0435-550 17

Besök även ÄFAB - Allt inom Bioenergi och Förbränningsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan

Anmälan för installationer och väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler enligt plan- och bygglagen, PBL. Tre veckor innan arbete med att installera rökkanaler och eldstäder påbörjas skall anmälan lämnas.

Anmälan för installation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler skall alltid göras även om området där fastigheten ligger är bygglovsbefriat i områdesbestämmelser eller detaljplan. Det är byggherren (exempelvis fastighetsägaren) som skall lämna in anmälan. Den skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress, fastighetsbeteckning och när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Även projektets art och omfattning ska beskrivas. I Örkelljunga har vi en speciell blankett för detta som går att få hos oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälan ger Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att förbereda sin tillsyn och tid att bedöma kontrollbehovet över projektet. Kontrollansvarig skall normalt utses som garanti för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav. Den kontrollansvarige ska biträda byggherren, deltaga i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Hans arbete är inte att leda arbetet i sig utan att övervaka att byggreglerna uppfylls. Den kvalitetsansvarige måste antingen vara riksbehörig eller ha godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden för det enskilda projektet.

Kontrollen skall byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga. Anläggningar rörande eldstad och rökkanal får ej användas förrän den har godkänts av kommunens skorstensfejarmästare. Därför kan det vara lämpligt att utse skorstensfejaren till sakkunnig. Kontakta Skorstensfejarmästaren redan vid projekteringsarbetet. Med hänsyn till brandrisken är det av stor vikt att anläggningen blir riktigt installerad.

Säkerhet på tak

Tänk på att ditt tak är en del av skorstensfejarens arbetsmiljö. Varje år dör eller skadas människor i takolyckor. Lagar och föreskrifter som reglerar säkerheten på tak följs inte. Fastighetsägare har ansvar för att takskyddet är rätt utfört och hålles i stånd.

Enligt 3 kap. 11§ Plan- och byggförordningen (PBF) och 8 kap. Boverkets byggregler (BBR) ska byggnader, vars yttertak kan beträdas, förses med anordningar för tillträde till förflyttning på taken samt anordning till skydd mot personskador genom nedstörtning. Om fasadhöjden närmast uppstigningsstället är större än 4 meter, men högst 8 meter, skall man komma upp på taket antingen genom en taklucka eller via en fast monterad eller fällbar väggstege.

Slutbesked

När anläggningen är klar och byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen utan anmärkningar, skall nämnden utföra ett bevis om detta, slutbesked. Dokumentet bevaras i kommunens arkiv för att kunna bevisa att allting varit i ordning vid eventuell uppkommen brand.

I Boverkets byggregler (BBR) 94 kapitel 5:4 står det om de detaljer som fodras för att eldstäder, eldningsapparater, värmeinstallationer och spisar skall kunna anordnas på ett sådant sätt att de inte kan ge upphov till antändning av närliggande byggnadsdelar och fast inredning.