Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Solenergi - Behövs bygglov?

Från och med den 1 augusti 2018 är solcells- och solfångaranläggningar generellt bygglovsbefriande om:
- de följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt
- de i övrigt placeras utan hinder av detaljplanen
 Vid montering som innebär ingrepp i en byggnads bärande konstruktion behövs en anmälan till Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen och startbesked innan installationen får påbörjas. Om det inte är en byggnad av kulturhistoriskt värde.

Inom detaljplanelagt område krävs dock bygglov och startbesked för solceller och solfångare när:

* de placeras på annat sätt än att de följer byggnadens form, exempel när panelerna monteras på en ställning på byggnaden
* byggnaden, anläggningen, tomten, en allmän plats eller bebyggelseområdet är q-märkt, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och bygglagen.
* det i detaljplanen finns bestämmelser som påverkar solcells- eller solfångaråtgärden.
Utanför detaljplanelagt område, samt inom och utanför sammanhållen bebyggelse är solcells- och solfångaranläggning generellt bygglovsbefriande. Bygglov och startbesked krävs dock om byggnaden, anläggningen, tomten, en allmän plats eller bebyggelseområdet är q-märkt, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och bygglagen.

Vid montering som innebär ingrepp i en byggnads bärande konstruktion behövs en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen och startbesked innan installationen får påbörjas.

Solceller och solfångare placerade på marken som en fristående anläggning är generellt bygglovsbefriade. En sådan placering ställer dock större krav på att byggherren själv kontrollerar och bedömer anläggningens lämplighet och inverkan på omgivningen så att ingen påverkas särskilt negativt. Vid större installationer samt inom detaljplanelagt område behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas för bedömning av platsens lämplighet.

I de fall bygglov eller anmälan för solceller/solfångare krävs behöver vi följande:
- ansökan om bygglov
- kontrollplan
- situationsplan
- fasadritning
- en enkel teknisk beskrivning
Panelerna ska vara inritade på fasadritningen och samtliga dokument ska vara försedda med fastighetsbeteckning.

Exempelritning - Uppförande av solceller på tak Pdf, 685.4 kB.

Vid nybyggnation vill vi att solcellspanelerna ritas in på fasadritningen, så att de ingår i bygglovet för hela byggnationen. Tänk på att solcellspaneler kan skapa reflexer.

Inom strandskyddsområden behövs strandskyddsdispens, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. I områden med landskapsbildskydd kan dispens från Länsstyrelsen behövas.

Solenergianläggningar kan kräva anmälan
Även om solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan det kräva en anmälan. En bedömning görs i varje enskilt fall. Det ska följa krav på omgivningspåverkan, beständighet, landskapsbild och brandskydd (reflex som kan uppstå).

Säker Installation

En solcellsinstallation medför ibland att elkablar placeras där man normalt inte förväntar sig strömförande material. Det utgör en risk om räddningstjänsten, hantverkare eller annan servicepersonal behöver arbeta med byggnaden.

Elektriska installationer  får enbart utföras av behörig elektriker. Branschens Elinstallationsregler anger hur installationen ska göras, vilka komponenter som ska ingå och hur de olika delarna ska märkas ut så att det framgår vad det är. För bland annat räddningstjänstens del är det viktigt att snabbt se att solceller finns, var och hur de kan kopplas ifrån. På www.rsnv.se finns räddningstjänstens råd och anvisningar.

Tänk på att solcellspaneler kan skapa solreflexer.

Snö glider lätt av solcellspanelerna. Snörasskydd kan behövas på taket för att skydda mot fallande snö.

Boverket Kunskapsbanken - Solfångare och solcellspaneler Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten RSNV - rådgivning om solceller Länk till annan webbplats.