Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Staket, murar och plank

Murar och plank, och likaså att väsentligt ändra murar, stödmurar och plank, kräver bygglov. Bygglovplikten varierar beroende på om fastigheten ligger inom tätbebyggelse eller på landsbygd och om den omfattas av detaljplan.

En god helhet

Grönskande häckar som skiftar med årstiderna och genomsiktliga staket bidrar till ett trivsamt gaturum. Plank och murar ska, där de kan komma ifråga, vara estetiskt tilltalande och ge en god helhetsverkan. Hur man avgränsar sig är olika beroende på var man bor. I skogrika eller uppvuxna miljöer kan den naturliga vegetationen eller ett enkelt staket vara passande. Samtidigt som formklippta häckar och murar ofta passar bättre i villaområden.

Mur och stödmur

Mur och stödmur kräver bygglov. Tillstånd krävs även enligt Väglagen om påkörnings- eller trafiksäkerhetsrisk föreligger. Konstruktion under 70 cm bedöms normalt som sedvanlig trädgårdsanläggning, undantagen från bygglovsplikt. För mur som är högre än 70 cm ska bygglov sökas.

Vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för en bedömning, även för en konstruktion under 50 cm, om den är inom vägområde och/eller närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Tänk också på att det, inom detaljplan, krävs marklov för ändring av markhöjd över 50 cm.

Plank

Med plank avses inhägnader högre än ett normalt staket. Plank är också i stort sett täta, det vill säga består till mindre än hälften av luft. Bygglov kan medges för plank upp till 1,8 meter i tomtgräns mot granne och 1,4 meter inom förgårdsmark.
Plank prövas restiriktivt:

  • inom kulturhistoriska miljöer
  • inom trädgårdsstadsmiljöer
  • mot gata

Åtgärder som inte kräver bygglov

Nätstängsel, staket och pergola (ett öppet trädgårdsarrangemang) kräver inte bygglov. Glas och plexi är inte ”öppet”.

Staket består till mer än hälften av luft

Inhägnad som består av till exempel trä eller smide och inte är högre än 1,1 meter från marken kräver inte bygglov. Individuell bedömning görs i varje enskilt fall utifrån bland annat läge, utförande, beständighet, höjd och sikt.

Bygglovsbefriade åtgärder

Radhus med en eller två lägenheter på egen fastighet räknas som en- och tvåbostadshus, medan de inom en gemensam fastighet kan räknas som flerbostadshus.

Tätbebyggelse inom detaljplanerat område

Man får med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Detta gäller för tätbebyggelse inom detaljplanerat område och samlad bebyggelse.

Landsbygd utanför detaljplanerat område

Murar eller plank får uppföras i omedelbar närhet av bostadshuset, om det inte görs närmare gränsen än 4,5 meter. Godkänner din granne att ovanstående placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter är detta tillåtet. Detta gäller för landsbygd utanför detaljplanerat område och samlad bebyggelse.

För åtgärder närmare gata och allmän platsmark än 4,5 meter ska kommunen höras. Bestämmelserna redovisas i sin helhet i Får jag bygga? från Boverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra tillstånd kan krävas

Även för bygglovsbefriade åtgärder kan andra tillstånd krävas.

Vid allmän väg där Trafikverket är väghållare bedöms det ”byggnadsfria” området i princip till 30 meter för väg 24 och 114 samt till 12 meter för övriga allmänna vägar i Örkelljunga kommun. Inom strandskydd krävs dispens även för murar och plank som ej är bygglovspliktiga.

Prata med din granne

Skriftligt godkännande kan vara bra (även om åtgärden inte kräver bygglov) för att undvika eventuella framtida missförstånd.