Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Bygglovsprocessen

Diarieföring

Ditt ärende dateras och registreras vid ankomst och tilldelas ett ärendenummer. Detta nummer (eller er fastighetsbeteckning) är bra att ha till hands vid all kontakt med Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Mottagningsbevis

När ansökan med tillhörande handlingar är inlämnad till Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen kommer vi skicka ut ett mottagningsbevis till sökande. Mottagningsbeviset innehåller information om handläggningstid, reducering av avgift om tidsfristen överskrids samt hur man kan överklaga ett beslut.  

Handläggning

Ansökan med tillhörande handlingar kommer granskas om dem anses vara kompletta.         Om ansökan och handlingarna inte anses vara komplett kommer vi skicka ut ett mejl/brev (föreläggande om komplettering) där ni får information om vilka handlingar som saknas eller ska ändras.  

Din ansökan granskas utifrån gällande detaljplan samt Plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Detaljplanen anger till exempel byggnadshöjd, exploateringsgrad, byggrätt och ändamål.

I Plan- och bygglagen ställs bland annat krav på estetik, varsamhet och anpassning men även tillgänglighet och lämplighet för ansökt åtgärd.

Grannarna får yttra sig vid en mindre avvikelse från detaljplanen ex, när man vill bygga nära tomtgränsen eller vid byggnation på fastigheter utanför detaljplanerat område. Ibland behöver även olika myndigheter, kommunala förvaltningar eller andra sakägare höras, som till exempel Trafikverket, Söderåsens Miljöförbund eller Räddningstjänsten.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan variera från någon vecka till åtskilliga veckor beroende på ärendets svårighetsgrad, handlingarnas kvalitet, mängden kontakt och korrespondens i ärendet. Enligt plan- ocg bygglagen (PBL) ska ett ärende om lov avgöras inom 10 veckor. Perioden kan förlängas en gång i ytterligare 10 veckor. Om så sker meddelar vi dig.

Om du har planer på att bygga om eller bygga till under sommarsemestern måste du skicka in din bygglovsansökan i tid så att inte ditt bygge försenas.

Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden är en beslutande myndighet. I de flesta ärenden fattar handläggaren beslut på delegation i Samhällsbyggnadsnämndens namn. Större eller principiellt viktiga ärenden avgörs av Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden som sammanträder 11 gånger per år.

Expediering

När bygglovsbeslutet är fattat expedieras ärendet. Det innebär att handlingarna kopieras och skickas till dig som är sökande, grannarna informeras om att bygglov har utfärdats och att bygglovet kungörs i Post- och inrikes tidning (webb) samt att grannar som har haft synpunkter får besvärshänvisning.

Efter bygglovet

Ärendet får inte påbörjas förrän du har fått ett startbesked i ärendet. Börjar du innan beslutet vunnit laga kraft så gör du det på egen risk. Om någon överklagar kan du få ett vite utdömt.

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska alltid hållas om det krävs en kontrollansvarig (KA), om det inte är uppenbart obehövligt eller om byggherren har begärt ett tekniskt samråd. Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna ett förslag till en kontrollplan och de tekniska handlingarna som krävs.

Vid samrådet behandlas följande punkter:

 • Arbetets planering.
 • Åtgärder för tillsyn och kontroll med mera.
 • Arbetets organisation.
 • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har lämnat in.
 • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats och om samrådet avser en rivningsåtgärd.
 • Behovet av arbetsplatsbesök, byggfelsförsäkring, färdigställandeskydd och utstakning samt ytterligare handlingar och samråd.

Startbesked

Byggnationen får inte påbörjas utan startbesked. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden kan i samband med startbeskedet besluta att byggnadsverket får tas i bruk utan slutbesked. Att påbörja en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök

Byggnadsinspektören eller Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska bjudas in till arbetsplatsbesök vid minst ett tillfälle när ärendet har föregåtts av ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Vid ett arbetsplatsbesök ska byggnadsinspektören kontrollera följande:

 • Att kontrollplanen och bygglovet följs.
 • Att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning.
 • Att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Slutsamråd

Normalt ska slutsamrådet hållas på byggarbetsplatsen när ansökta åtgärder närmar sig färdigställande och ett slutsamråd inte är uppenbart obehövligt.

På slutsamrådet ska följande diskuteras:

 • Hur kontrollplanen och andra villkor följts.
 • Avvikelser från krav för åtgärderna.
 • Kontrollansvarigas utlåtande.
 • Kontrollansvarigas och kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen dokumentation över besök på byggarbetsplatsen.
 • Behov av andra åtgärder.
 • Förutsättningar för slutbesked.

Slutbesked

När byggherren har visat att alla krav är uppfyllda godkänner Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden åtgärderna med ett slutbesked. De ställda kraven finns angivna i beslutet om lov eller i startbeskedet. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ska så fort som möjligt pröva om ett slutbesked kan ges när allt underlag som behövs för prövningen har lämnats in. När slutbesked har utfärdats, anses ansökta åtgärder vara slutförda och byggnadsverket får tas i bruk.

Interimistiskt slutbesked

Om en brist inte är försumbar eller en kontroll behöver göras i ett senare skede av processen kan Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ge ett interimistiskt slutbesked, det vill säga ett tillfälligt slutbesked. Det interimistiska slutbeskedet är beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs i ett senare skede. I ett sådant besked anger nämnden vad som gäller i fråga om möjligheten att ta byggnadsverket i bruk. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked.

Att ta ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

För mer information om hur hela bygglovsprocessen går till klicka på länken nedan: