Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Handlingar i bygglovsansökan

Din bygglovsansökan ska innehålla handlingarna beskrivna nedan.
Mejla in ansökan och samtliga handlingar till bygglov@orkelljunga.se . Tänk på att varje handling ska skickas in som en separat pdf.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalriktiga, försedda med skalstock och inlämnas i max A3. Om större format än A3 inlämnas så ska en extra omgång inlämnas som A3. Ritningarna ska vara svart-vita, endast illustrationsritningar kan få vara färglagda.

OBS! På ansökan/anmälningsblanketten måste alla fastighetsägare skriva på. Det är för att vi ska veta att samtliga ägare vet om planerna.

Ifylld ansökningsblankett

Nybyggnadskarta/Förenklad nybyggnadskarta /Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500

En situstionsplan ska visa - Exempelritning på hur situstionsplan kan se ut Pdf, 496.6 kB.

Kartan ska innehålla mått på byggnaden och mått från byggnaden till tomtgränserna. På nybyggnadskartan/förenklade nybyggnadskartan ska dessutom byggnadernas plushöjd (höjd på färdigt golv) samt norrpil redovisas. Infart, parkering, tillgänglighet till byggnaden, förvaring av sopkärl, markbeläggning samt markhöjder ska redovisas på nybyggnadskartan.

Nybyggnadskarta behövs vid nybyggnation inom planlagt område. Kartan redovisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Förenklad nybyggnadskarta behövs för tillbyggnader inom planlagt område. Kartan redovisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter om befintliga byggnader.

Kartutdrag (primärkarta) kan vara tillräckligt vid enklare tillbyggnader, anmälningsärende, nybyggnad eller tillbyggnad utanför planlagt område.

Beställning av kartunderlag (nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta/situationsplan) görs till mejladressen: karta@orkelljunga.se eller telefonnummret 0435 - 55 038. Till blanketter Länk till annan webbplats.

*Nybyggnadskarta/ förenklad nybyggnadskarta ska vara max 2 år gammal. Vid enklare kompletteringsåtgärder kan äldre nybyggnadskartor användas men de måste vara aktuella. Bedömning av kartans aktualitet görs från fall till fall.

Fasadritningar i skala 1:100

Här redovisar du alla fasader som påverkas. På fasadritningar ska takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå.

En fasadritning ska visa - Exempelritning på hur en fasadritning kan se ut Pdf, 104.9 kB.

 • visa takvinkel
 • visa fasadutformning
 • visa blivande och befintlig marknivå (helst ända fram till tomtgräns)
 • visa fönster och dörrars utformning
 • redovisas skalenligt

Tänk på att

 • om marknivå ändrats ska både befintlig (streckad) som blivande (heldragen) marklinje redovisas ut till tomtgräns.
 • gatulinje bör redovisas
 • vid tillbyggnad/ändring ska både befintliga och nya fasader redovisas.
 • markera och måttsätt det som är nytt
 • vid installation av eldstad ska placering och höjd på den nya skorstenen visas på fasadritning

Planritningar i skala 1:100

En planritning ska visa - Exempelritning på hur en planritning kan se ut Pdf, 117.8 kB.

 • våningsplanets olika rum och vilka funktioner de har
 • väggtjocklekar, fönster och dörrar, trappor och hiss
 • var fast inredning (köksinredning, tvättstuga, wc och dusch) är placerad
 • möblering, så att det går att granska tillgänglighet och användbarhet
 • måttsättning
 • bruttoarea och boarea/bruksarea för varje plan
 • var sektioner är tagna.

Vid ombyggnad och tillbyggnad är det viktigt att märka ut vad som är befintligt, vad som är nytt och vad som eventuellt ska rivas. Visa väggar som ska rivas och nya väggar med avvikande markering, till exempel skrafferat (snedställda ritade parallella linjer).

Sektionsritning i skala 1:100

Du ska lämna in en sektionsritning om de förändringar du tänkt göra påverkar byggnadens konstruktion eller om det gäller en ny- eller tillbyggnad. En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

Sektionsritningen ska visa - Exempelritning på hur en sektionsritning kan se ut Pdf, 93.3 kB.

 • rumshöjder (avstånd mellan färdigt golv och undertak/innertak)
 • färdig golvhöjd på byggnadens alla plan inklusive vind
 • byggnadens olika höjder
 • bjälklagens placering (inklusive isolering)
 • takvinklar
 • hur byggnaden ansluter till marken.                                                                    

Övriga handlingar

 • Vid verksamheter ska även en verksamhetsbeskrivning lämnas in
 • Bullerberäkning