Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Tillfälligt ändrade öppettider 21/12 2020- 24/1 2021:

vardagar 10.00-12.00


Ordinarie öppettider:


Måndag 8-12, 13-16


Tisdag - torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.


Dela

Handlingar i bygglovsansökan

Din bygglovsansökan ska innehålla handlingarna beskrivna nedan.
Nu är vi digitala, maila in ansökan och samtliga handlingar till bygglov@orkelljunga.se för snabbare handläggning. Tänk på att varje handling ska mailas som en separat pdf.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalriktiga, försedda med skalstock och inlämnas i max A3 format som nedvikes till A4. Om större format än A3 inlämnas så ska en extra omgång inlämnas som A3. Ritningarna ska vara svart-vita, endast illustrationsritningar kan få vara färglagda.
OBS! På ansökan/anmälningsblanketten måste alla fastighetsägare skriva på. Det är för att vi ska veta att samtliga ägare vet om planerna.

Övergripande handlingar

 • Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, undertecknad av sökanden
 • Beskrivning av projektet (exempelvis användning, utvändiga material, färg, eventuellt påverkan på omgivningen smat parkeringsbehov)
 • Vid verksamheter ska även en verksamhetsbeskrivning lämnas in
 • Geoteknisk undersökning
 • Radonundersökning
 • Bullerutredning
 • Markplansritning
 • Ev. foton på befintlig byggnad

Nybyggnadskarta/Situationsplan i skala 1:400

Den ska innehålla mått på byggnaden och mått från byggnaden till tomtgränserna. På nybyggnadskartan/situationsplanen ska dessutom byggnadernas plushöjd (höjd på färdigt golv) samt norrpil redovisas. Om det gäller en tillbyggnad ska det klart framgå vad som byggs till. Vid nybyggnad av enbostadshus eller större objekt skall situationsplanen grundas på en nybyggnadskarta som ska baseras från kommunens kartunderlag.                                               Vid en tillbyggnad ska situationsplanen grundas på en förenklad nybyggnadskarta från kommunens kartunderlag.

Infart, parkering, tillgänglighet till byggnaden, förvaring av sopkärl, markbeläggning samt markhöjder ska redovisas på nybyggnadskartan. Uppgifter om tomtens totala area och byggnadsarea underlättar handläggningen.

Fasadritningar i skala 1:100

Fasadritningen ska visa

 • takvinklar
 • fasadutformning, till exempel fönster, dörrar och skärmtak
 • blivande och befintlig marknivå fram till tomtgräns
 • material och färgsättning.

Tänk på att:

 • Om du ska ändra marknivån ska du redovisa både befintlig (streckad) och blivande (heldragen) marklinje. Redovisningen ska sträcka sig till fastighetgränsen eller till den punkt där den nya marknivån möter den befintliga.
 • Dagvatten ska tas om hand inom den egna fastigheten. Normalt innebär det att den nya och den befintliga marknivån möts cirka 0,5 meter från tomtgränsen för att lämna plats för ett dike eller dränering.
 • Redovisa både befintliga och nya fasader när det gäller tillbyggnad/ändring. Markera det som är nytt.
 • Fasadritningarna ska stämma överens med planritningarna.
  Exempelritning på hur en fasadritning kan se ut

Planritningar i skala 1:100

En planritning ska visa

 • våningsplanets olika rum och vilka funktioner de har
 • väggtjocklekar, fönster och dörrar, trappor och hiss
 • var fast inredning (köksinredning, tvättstuga, wc och dusch) är placerad
 • möblering, så att det går att granska tillgänglighet och användbarhet
 • måttsättning
 • bruttoarea och boarea/bruksarea för varje plan
 • var sektioner är tagna.
  Exempelritning på hur en planritning kan se ut

Vid ombyggnad och tillbyggnad är det viktigt att märka ut vad som är befintligt, vad som är nytt och vad som eventuellt ska rivas. Visa väggar som ska rivas och nya väggar med avvikande markering, till exempel skrafferat (snedställda ritade parallella linjer).

Sektionsritning i skala 1:100

Du ska lämna in en sektionsritning om de förändringar du tänkt göra påverkar byggnadens konstruktion eller om det gäller en ny- eller tillbyggnad. En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

Sektionsritningen ska visa:

 • rumshöjder (avstånd mellan färdigt golv och undertak/innertak)
 • färdig golvhöjd på byggnadens alla plan inklusive vind
 • byggnadens olika höjder
 • bjälklagens placering (inklusive isolering)
 • takvinklar
 • hur byggnaden ansluter till marken.                                                                     Exempelritning på hur en sektionsritning kan se ut