Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

MAS kvalitetshandbok för god och säker vård

MAS-handboken innehåller riktlinjer för hälso- och sjukvård som medicinskt ansvarig sjuksköterska skapat utifrån gällande föreskrifter och lagar. Riktlinjerna i MAS-handboken gäller lokalt för Örkelljunga kommun. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering Örkelljunga kommun - anvisningPDF

Egenkontroll avvikelserPDF

Avikelse Svensk Doslänk till annan webbplats

Rutin vid anmälan enligt Lex MariaPDF

Delegering av hälso- och sjukvård

Delegering av Hälso- och sjukvårdsuppgifterPDF

Webbutbildning jobba säkert med läkemedel inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgenlänk till annan webbplats

Webbutbildning äldre med diabeteslänk till annan webbplats

Demens

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomlänk till annan webbplats

Demens ABC är en webbutbildning som riktar sig till personal inom vård och omsorg och som är baserad på Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomlänk till annan webbplats

Demens ABC plus webbutbildning är riktad till olika målgrupper för att bland annat att sprida kunskap och erfarenhet om hur man genom god vård och omsorg kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärderlänk till annan webbplats

BPSD-registerlänk till annan webbplats

Diabetes

Vårdprogram äldre och diabetes. För dig som arbetar inom vårdboende och hemsjukvårdlänk till annan webbplats

Webbutbildning om äldre med diabeteslänk till annan webbplats

Dokumentation

DokumentationPDF - anvisning

Journalanteckning på papperPDF

Vid driftsstopp i TreservaPDF

Dödsfall

Dödsfall - anvisningPDF

Egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömninglänk till annan webbplats

Förebygga fallolyckor

Film om att förhindra fallolyckor bland äldrelänk till annan webbplats

Balans- och styrkeprogram för att minska risken för fallPDF

Tips och råd för att förhindra fallolyckorPDF

Hundar i vård och omsorg

Hundar i vård- och omsorgPDF - anvisning

ID-kontroll

ID-kontroll PDF- anvisning

Journalkopia, sekretess och samtycke

Begäran om journalkopia - blankettWord

Samtycke - instruktion och blankettPDF

Vägledning om sekretess, samtycke och menprövning inom socialförvaltningenPDF

Översikt sekretess i vårdhandbokenlänk till annan webbplats

Kost och nutrition

Kost och nutritionPDF - anvisning

Nutritionspärmen i Region Skånelänk till annan webbplats

Loggkontroll

MAS-handbok om systematisk loggkontrollPDF

Loggkontroll HSLPDF

Loggkontroll social dokumentationPDF

Loggkontroll NPÖPDF

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering - anvisningPDF

Förvaring, märkning, lagring och användningstider för läkemedelPDF

Rutin cytostatika-hantering i hemsjukvårdenPDF

Instruktionsfilmer för läkemedel som administreras av vårdpersonal och för produkter som handhas av patienterna självalänk till annan webbplats

Palliativ vård

Gemensam rutin nordvästra Skåne för delegering över vårdgivargräns ASIH och kommunPDF

Delegeringen från arbetsterapeut för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF

Delegeringen från sjuksköterska för patient inskriven i palliativ vård och ASIHPDF

Delegeringen från fysioterapeut/sjukgymnast för patient inskriven i palliativ vård och PDF

ASIHPDF

Etiska riktlinjer för hjärt- och lungräddningPDF

Palliation ABC är en webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskedelänk till annan webbplats

Palliationspraktikan är ett utbildningsmaterial, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd, nationella riktlinjer och fakta från Svenska Palliativregistretlänk till annan webbplats

Information om samverkan vid utskrivning och samordnad individuell plan (SIP)

Styrdokument från 2020-06-07länk till annan webbplats

Senior Alert

Vad är Senior Alert?länk till annan webbplats

Till dig som är senior/närståendelänk till annan webbplats

Rutiner för samtycke, utträde och utdrag ur Senior Alertlänk till annan webbplats

Stickskador

StickskadorPDF - anvisning

Suicidrisk

Rutin vid suicidriskPDF

Anvisning för suicidbedömningPDF

Systematiskt kvalitetsarbete

Webbutbildning för att förebygga fallolyckorlänk till annan webbplats

SBAR - kommunicera strukturerat i vårdenlänk till annan webbplats

Tandvårdsinformation från Region Skåne

Tandvårdsinformation på Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården samt tandvården

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?länk till annan webbplats Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården.

Vårdhygien

Checklista hygienrutinerPDF

Hantering av hjälpmedel vårdhygienska riktlinjer i kommunal vård och omsorgPDF

Hepatit APDF

Hepatit BPDF

Hepatit CPDF

Hepatit EPDF

HIVPDF

HygienkontraktPDF

Hygienrond egenkontrollPDF

Riktlinjer perifier venkateter, bytesfrekvenslänk till annan webbplats

SalmonellainfektionPDF

Självskattning av basala hygienrutinerPDF

Smittor A-Ölänk till annan webbplats

Tuberkulos - information om smittrisker på arbetsplats eller boendePDF

Utbildning för kommunal hälso- och sjukvård om basal hygien, vårdhygien i hemmiljö, smittvägar i vård och omsorg, influensautbildning för kommunal vård och omsorglänk till annan webbplats

Vankomycinresistenta enterokocker (VRE)PDF

VårdhygienPDF - anvisning

Vårdhygien - vårdriktlinjerlänk till annan webbplats

Vårdhygien kommunal hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats

Vårdhygienska riktlinjer för skabbPDF

Webbutbildning om basala hygienrutiner och vårdhygienlänk till annan webbplats

Värmebölja/höga temperaturer

Råd vid värmebölja till personal inom vård och omsorgPDF

Råd till legitimerad personal vid värmeböljaPDF

Broschyr för att hantera värmeböljorPDF

Film om värmeböljorlänk till annan webbplats

Socialstyrelsen - Tema Värmeböljalänk till annan webbplats

Socialstyrelsen - Hälsokonsekvenser vid värmeböljalänk till annan webbplats

Vårdgivare Skåne - Information från läkemedelsrådetlänk till annan webbplats