Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Naturvårdsgruppen

Tuvull, fotograf Perry Vigelsbo

Naturvårdsgruppen arbetar aktivt med naturvårdsfrågor på lokal nivå, inom kommunen. Arbetet bedrivs i huvudsak i projektform. De har en egen budget som för närvarande är 100 000 kronor årligen; pengar som är tänkta ska gå till lokala naturvårdssatsningar.

Gruppen består av förtroendevalda politiker (både från den styrande sidan och från oppositionen), kommunens miljöstrateg samt personer från olika intresseorganisationer så som Örkelljungabygdens Natur, Örkelljunga hushållningsgille och LRF.

Aktuella projekt för Naturvårdsgruppen 2022

På ett par platser i kommunens tätorter har eller kommer skötseln av kortklippta gräsmattor att läggas om så att det i stället bildats högväxta ängar. Syftet är att öka den biologiska mångfalden samtidigt som den kommunala skötseln effektiviseras.

Räddar livet på bin och fjärilar

Historiskt har ängar varit mycket artrika miljöer. Till skillnad från kortklippta gräsmattor hinner ängar blomma vilket på så vis gör det möjligt för fler arter att livnära sig. Genom att anlägga blomsterängar bidrar kommunen till att göra en viktig räddningsinsats för bin och andra pollinatörer. De pollinerar fruktbärande växtlighet och bidrar till bra skördar, vilket i sin tur ger mat även till oss människor.

Sparar pengar och miljö

Gräsmattor är dessutom dyra att sköta och det krävs många arbetstimmar för att underhålla dem. På sikt är det möjligt att spara både pengar och miljö genom att omvandla vissa gräsmattor till ängar.

Ängen som boplats

Ängen behöver vara solbelyst, öppen, och marken helst sandig och ganska näringsfattig. Det tar några år för ängen att utveckla sig helt. En äng får gärna innehålla kala sandfläckar, och någon kvarlämnad trädstam eller stubbe, eftersom både sandblottor och död ved utgör en viktig boplats för vildbin och andra insekter.

Skötsel av ängarna

En äng blommar som mest under försommar och sommar. Slåttertiden, det vill säga när man slår av växtligheten och för bort den från ängen, kan variera, men sker en gång om året under sensommar – tidig höst. En yta på cirka 1,5 meter närmast vägar, gångvägar och fastigheter kommer att hållas kortklippt.

Pollinatörer behöver flera ängar inom några kilometers avstånd. Andelen ängsytor kommer därför successivt att öka i kommunen under de närmaste åren. De nya ängarnas placering kan du se i vår karta: Ängsytor i kommunen Länk till annan webbplats..

Örkelljunga kommun driver tillsammans med Örkelljungabygdens Natur och lokala lantbrukare ett projekt finansierat med LONA-bidrag med syfte att skapa bättre förutsättningar för tofsvipan, en art som minskat drastiskt i Örkelljungas jordbrukslandskap de senaste åren. Förhoppningen är att även andra arter av fåglar, växter, svampar och insekter gynnas, och att projektet om det når framgång inte bara underlättar för jordbrukslandskapets arter utan även kan bidra till att sprida kunskap om biotopförbättrande åtgärder i jordbrukslandskapet. Projektet sträcker sig mellan år 2019-2023.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sedan 2015 bekämpar Stensåns vattenråd sjögull i Vita sjö. Sjögull är en invasiv art som kan göra mycket skada inte bara i Vita sjö utan även i Stensån om den får sprida sig. Bekämpningen utförs inom ramen för ett LOVA-projekt som sträcker sig mellan 2019-2023. Bekämpningen sker genom att man under växtsäsongen täcker sjögullet med stora flytramar täckta med svart plastväv. När växten inte får ljus utarmas den och dör.

Dessutom genomför Stensåns vattenråd under 2019-2022 ett biotopförbättrande projekt i Stensån för fiskevårdsåtgärder. Även detta projekt är ett LOVA-projekt där Örkelljunga kommun är huvudman.

Stensåns vattenråd har dessutom sökt och beviljats 20 000 kronor i stöd från Naturvårdsgruppen för år 2022 för att bekämpa sjögull i Vita sjö i Örkelljunga kommun samt för genomförande av fiskevårdsåtgärder i Stensån.

Rapportera invasiva arter på kommunens mark, till kommunens gata/parkenhet Länk till annan webbplats.

Rapportera invasiva främmande arter till Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Invasiva främmande arter, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om sjögull:

Varning för sjögull Länk till annan webbplats.

Sjögull - Arter och livsmiljöer, Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Naturvårdsgruppens uttalade mål är att Pinnåområdet ska skyddas och bevaras intakt för framtiden.

Tidigare genomförda projekt (ett urval)

Biparadiset i Örkelljunga startade som ett samverkansprojekt 2015. Naturskyddsföreningen Örkelljungabygdens Natur uppvaktade då kommunens Naturvårdsgrupp och projektet beviljades därigenom pengar till den inventering av insektsfaunan som gjordes säsongen 2016. Senare har Naturvårdsgruppen även bekostat de praktiska insatserna i sandtaget. Naturskyddsföreningen riks beviljade därutöver ett projektbidrag som framför allt gick till att få fram informationsskyltar. I projektet deltog kommunens dagliga verksamhet LSS med fokus på sysselsättning och tema natur. Kommunens Gata/park-enhet har varit utförare av de större insatserna som gjorts med medel från Naturvårdsgruppen.

År 2021 vann Örkelljungabygdens Natur pris för sitt arbete med Biparadiset. Priset; Den Biologiska Mångfaldens Pris, delas ut av Naturskyddsföreningen Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge och syftar till att uppmuntra och stärka olika insatser för en rik biologisk mångfald i Skåne. Läs mer om Biparadiset här:

Biparadiset i Örkelljunga – Örkelljungabygdens Natur, Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

Örkelljungabygdens Natur tilldelas Den Biologiska Mångfaldens Pris 2021! – Naturskyddsföreningen Skåne, Naturskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats.

En inventering av vedlevande insekter med fokus på skalbaggar har under år 2021 genomförts i en privatägd biotopskyddad bokskog som ligger vid Östra Ringarpsvägen strax öster om Örkelljunga.

Inventeringen utfördes av Naturcentrum AB. Naturvårdsgruppen har stöttat detta projekt med 25 000: - från 2021 års budget. Det finns planer på att Naturvårdsgruppen går in och stöttar projektet ekonomiskt även under år 2022 om det blir aktuellt med ytterligare inventeringar.