Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Fokusområde: Trygghet

Kommunens trygghetsskapande arbete utgår från aktuella lägesbilder. Utifrån lägesbilderna tas sedan fokusområden fram med tillhörande aktivitetsplaner och medborgarlöften.

Nedan presenteras de aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten i kommunen. Här hittar du även uppföljningar och återkopplingar kring tidigare genomförda aktiviteter.

Kommun och polis arbetar aktivt mot den upplevda missbruksproblematiken i centrum. Samtidigt finns ett ökat fokus mot barn och ungas användning av alkohol, narkotika och tobak.

I aktiviteterna ingår bland annat gemensamma insatser för att nå ungdomar i riskzon, ökad polisnärvaro i form av fotpatrullering, att kommunens ANDTS-arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) ses över samt riktade insatser mot alkoholförtäring i Örkelljunga centrum.

Det brottsförebyggande arbetet i kommunen fokuserar extra på skadegörelse- och tillgreppsbrott. I aktiviteterna ingår bland annat grannsamverkansgrupper, företagssamverkan, informationskampanjer och effektivare klottersanering. Fokusområdet är en del av kommunen och polisens gemensamma medborgarlöfte för perioden september - december.

Under 2022 hade det brottsförebyggande rådet i Örkelljunga ett ökat fokus på problemområden kopplade till trafiksituationen i kommunen, däribland motorburen ungdom och hastighetsöverträdelser på Ängelholmsvägen.

Motorburen ungdom
Brottsförebyggande rådet har under perioden fördjupat lägesbilden kring motorburen ungdom i Örkelljunga. Bland annat genomfördes en enkätundersökning på Örkelljunga Bibliotek. Det hölls även en dialog med de motorburna ungdomarna och näringsidkare i Örkelljunga centrum.

Under november hade polisen ett extra fokus på motorburen ungdom i samband med trafikkontroller. Kontrollerna genomfördes nästintill utan anmärkningar.

Medborgarlöfte oktober 2022 - december 2022
I medborgarlöftet under perioden oktober - december 2022 riktades ett särskit fokus mot trafiksäkerhet för barn och unga.

Polisen genomförde hastighets- och nykterhetskontroller i kommunen, vilket resulterade i 80 utfärdade ordningsböter och 9 anmälda trafikbrott. I november genomfördes även en större insats utmed riksväg 24, där samtliga områdespoliser i Lokalpolisområde Ängelholm, fokusgruppen, trafikpolisen samt specialsökhund medverkade. Totalt utfärdades 6 ordningsböter vid detta tillfälle.

I oktober anordnade det lokala brottsförebyggande rådet en trafikmånad med fokus på barn och ungas säkerhet. Under månaden genomfördes flera aktiviteter i kommunen kopplat till trafiksäkerhet. Extra uppskattad blev reflexrundan som genomfördes på flera platser i kommunen, där nästan 100 personer medverkade. Det skedde även en upprustning av slitna skyltar och cykelvägar, informationskampanj till elever och vårdnadshavare samt tipsrunda på biblioteket.

Kommunen och polisen samverkar även för att fler ägare ska återförenas med stulna eller borttappade cyklar.

Biblioteksbilen i Åsljunga i samband med reflexrunda

Det har kommit till brottsförebyggande rådets kännedom att det finns en otrygghet kopplat till missbruksproblematik i Örkelljunga centrum. Det lokala BRÅ har därför arbetat med aktivitetsplaner och medborgarlöfte för perioden mars 2022- maj 2022. Aktivitetsplanen och medborgarlöftet resulterade bland annat i följande:

Riktade insatser mot alkoholförtäring, narkotikabruk samt försäljning av narkotika
Under perioden har polisen haft riktade insatser mot alkoholförtäring, narkotikabruk samt försäljning av narkotika. Insatserna har resulterat i flertal polisanmälningar och orossamtal. Polisen har även genomfört en föreläsning för skolpersonal på högstadiet och i gymnasiet. Områdespolisen har även dagligen arbetat med direktförverkande av alkohol på allmän plats.

Ökad närvaro på torget
Kommunpolisen har i samverkan med familjebehandlare från socialförvaltningen haft en ökad närvaro på Sven Hjalmarsons plats. Totalt närvarade polis och socialtjänst på torget vid 6 tillfällen under perioden mars 2022 - maj 2022. Polis och socialtjänst arbetar fortsatt vidare med missbruksproblematik.

Medborgardialog: Hur gör vi torget till en mer aktiv och trevlig plats för alla?

Den 20 Maj 2022 genomfördes en medborgardialog på Sven Hjalmarssons plats med syfte att hitta vägar för att göra torget till en aktiv och trevlig plats för alla.

Medverkade gjorde kommunalråd, oppositionsråd, utbildningsnämndens ordförande, tf. kommunchef, samordnare för BRÅ, representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen samt kommunpolis. Många invånare i varierande ålder deltog i dialogen och framförde vad de ansåg är bra med platsen, vad som ett problem/kan bli bättre samt förslag på hur platsen kan utvecklas. Bättre belysning, mer växtlighet och fler sittplatser är några av de framförda synpunktena. Det framkom även förslag om ökad torghandel och aktiviteter som bidrar till fler människor i rörelse på platsen.

Utifrån de synpunkter som framfördes har samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten 20222 arbetat aktivt med platsens utformning. Smarta, energisnåla LED-slingor har installerats i träden för att öka den upplevda känslan av trygghet. Nya bänkar har monterats för att erbjuda fler sittplatser på området och nya växter har planterats.

Trädgårdsarbete på torget
Ljus i träden torget mörkt