Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Beslutanderätt inom kommunen

Schematisk visning av hur reglementen och delegationer förhåller sig till varandra.

Kommunfullmäktiges beslutanderätt

Kommunfullmäktige utövar kommunens beslutanderätt. Fullmäktige antar reglemente om nämndernas verksamheter och arbetsformer. De kan även delegera viss beslutanderätt till nämnden, via en delegationsordning.

Kommunstyrelsens beslutanderätt

Kommunstyrelsen är en nämnd som intar ställningen som kommunens ledande förvaltningsorgan. Den ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Fullmäktige kan besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet.

Nämndernas beslutanderätt

Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna kan delegera beslutanderätt till tjänstepersoner inom förvaltningen genom delegationsordning eller direkt genom beslut.

Reglementen, delegationsordningar och vidaredelegeringar

Klicka på respektive ruta för att öppna handlingen.

Reglemente och delegationsordning Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för socialnämden Reglemente för utbildningsnämnden Reglement för överförmyndarnämnden Delegationsordning kommunstyrelsen Delegationsordning socialnämnden Delegationsordning utbildningsnämnden Delegationsordning överförmyndarnämnden Vidaredelegering från kommundirektör Vidaredelegering från socialchef Reglemente för kultur- och samhällsutvecklingsnämnden Delegationsordning Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Övriga reglementen

Klicka på respektive ruta för att öppna handlingen.

Övriga reglementen Reglemente för arkiv Reglemente för intern kontroll Reglemente för kommunala pensionärsrådet Reglemente för kommunala handikapprådet Reglemente för krisledningsnämnden Reglemente för minnesgåvor och uppvaktning av personal och förtroendevalda Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar Reglemente för valnämnden Reglemente för Örkelljunga kommuns revisorer