Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Reception:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Information till dig som är god man/förvaltare

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser (11:4
och11:7).

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med ekonomisk
förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad eller liknande Person som har god man/förvaltare kallas i fortsättningen huvudman.

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. Gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man ska huvudmannen godkänna dig som god man för honom och henne.

I de fall huvudmannen inte förstår innebörden av god man ska anhöriga godkänna att du
förordnas som god man. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode
mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för
huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke. Vid förvaltarskap behövs inte huvudmannens samtycke till att förvaltare förordnas. Som förvaltare bör du i vård- och boendefrågor inhämta huvudmannens inställning trots att dennes rättshandlingsförmåga i princip gått förlorad.

Dina första uppgifter

Så fort du erhållit beslut (protokoll från tingsrätten eller beslut från överförmyndaren) om att du förordnats som god man/förvaltare ska du:

 • Meddela alla berörda – försäkringskassan, post, skatteverket med flera - din adress
 • Ta snarast kontakt med din företrädare, om sådan funnits, med huvudmannen, dennes anhöriga, personal vid vårdinrättningar, kurator och liknande för att få erforderlig information om huvudmannen. Uppvisa vid behov protokollet från tingsrätten eller beslutet från överförmyndaren, detta fungerar som fullmakt.
 • Försök få ett grepp om huvudmannens ekonomi. Kontakta berörda banker för att ordna upp rutiner för den löpande ekonomin. Se till att du gör ett förbehåll hos banken för att medel för uppehälle finns på ett fritt konto, där medlen får uttagas utan överförmyndarens tillstånd. På detta konto bör innestå maximalt 10 000 kronor efter att pension, lön eller annan inkomst har flutit in och räkningar och andra månadsutgifter har betalts.
 • Alla övriga tillgångar ska enligt gällande bestämmelser vara överförmyndarspärrade för dig som god man/förvaltare. Bevis från bank på detta ska insändas till överförmyndaren i samband med att inger förteckningen.
 • Kontrollera att huvudmannen har gällande försäkringar.
 • Inom två månader efter förordnandet upprätta en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Du fyller i en av överförmyndaren bifogad förteckningsblankett och återsänder till överförmyndaren.
 • Vid byte av god man/förvaltare behöver den tillträdande inte inlämna förteckning (se nedan).
 • Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma kan du komma överens med huvudmannen om regler för posthanteringen så att du på ett tryggt sätt får den post som du behöver för ditt uppdrag. Som exempel kan nämnas aviseringar från banken och räkningar.
 • Saknar huvudmannen förmåga att själv bestämma anmäler du din egen adress till Skatteverket som ”särskild postadress” för huvudmannen. All officiell post kommer då direkt till dig.

Förteckningen bildar utgångspunkt för den senare redovisningen och ska avse det datum
du förordnades som god man/förvaltare (se protokoll från tingsrätten eller beslutet från
överförmyndaren). Du ska redovisa värdet på samtliga tillgångar och styrka uppgifterna med saldobesked, värdebesked avseende aktier, obligationer, fonder och liknande från bank. Eventuella kontanter ska snarast sättas på bank och bevis om insättning ska bifogas förteckningen. Bevis från bank på vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr ska bifogas.

Äger huvudmannen helt eller delvis fastighet ska du styrka detta med lagfartsbevis. Innehav av bostadsrättslägenhet ska styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen. Fastighet redovisas med taxeringsvärde. Lösöre behöver inte anges såvida det inte är fråga om dyrbar konst, antikviteter eller dylikt. Skulder anges med belopp till varje fordringsägare för sig.

Eventuellt har huvudmannen bankfack. För att få tillgång till detta ska du ha huvudmannens samtycke. Om samtycke inte kan lämnas måste läkare intyga att huvudmannen inte förstår vad saken gäller. När du går in i bankfacket ska du ha sällskap av en anställd i banken som får närvara vid upprättande av förteckning av innehållet i bankfacket. Om du hittar pengar i bankfacket ska de sättas in på banken. Hittas värdehandlingar som bör säljas ska detta ske med hjälp av banken. I bankfacket finns kanske gravbrev, bostadsrättsbevis, bilregistreringspapper eller liknande. Om huvudmannen förvarar sitt testamente i bankfacket kan testamentet ibland ge en vägledning vid en eventuell fastighetsförsäljning eller lägenhetsavveckling. Om huvudmannen förseglat testamentet, och föreskrivit att det får öppnas först vid huvudmannens död, har du ingen rätt att bryta förseglingen.

Om du efterträder en god man/förvaltare behöver du inte upprätta en förteckning. Du tar i
stället vid där den förre gode mannen/förvaltaren slutade. Dennes utgående balans blir din
ingående balans som ny god man.

Förteckningen ska avges på heder och samvete. Du bör behålla en kopia av förteckningen
så att du har ingångsvärdena när du sedan ska göra årsräning.

Förteckning lämnas till överförmyndaren via e-tjänst Förteckning tillgångar och skulder Länk till annan webbplats..

Dina uppgifter som god man/förvaltare framgår av tingsrättens protokoll eller det registerutdrag du fått från överförmyndaren. Uppgifterna är som regel att:

 • Bevaka huvudmannens rätt.
 • Förvalta huvudmannens egendom.
 • Sörja för huvudmannens person.

Du kan vara förordnad för alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Kontrollera detta
noga. Du får endast arvode för den del som du är förordnad i.

En god mans/förvaltares uppgifter är helt beroende av förhållandena i det enskilda fallet. En
allmän riktlinje är att du som god man/förvaltare omsorgsfullt ska fullgöra dina skyldigheter
och alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Det kan ibland vara svårt att
skilja mellan de olika uppgifterna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person men
nedan ges några exempel på olika aktiviteter som hör till respektive uppgift.

Huvudmannens tillgångar får inte blandas med egna eller andras medel vid förvaltning.

Att bevaka huvudmannens rätt kan till exempel innebära att

 1. Ansöka om kontaktperson eller annat stöd.
 2. Ansöka om olika insatser som huvudmannen kan tänkas ha behov av, exempelvis
  insatser enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), socialtjänsten, byte av bostad, ansöka om gruppboende.
 3. Överklaga beslut.
 4. Ansöka om bostadstillägg/bidrag, fondmedel.
 5. Ansöka om skuldsanering.
 6. Bevaka rätt i dödsbo där huvudmannen har intresse.
 7. Kontakta fordringsägare i syfte att göra upp amorteringsplan för skuldsanering eller
  med stöd av avtalslagen häva avtal.
 8. I övrigt företräda huvudmannens genetemot andra.
 9. Vid behov ombesörja överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt.

Gäller det en fråga du själv inte behärskar har du rätt att skaffa den hjälp som behövs. Diskutera i så fall med överförmyndaren.

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom tillhörande huvudmannen, om inte viss egendom är undantagen enligt beslutet från tingsrätten.

Förvalta egendom betyder att:

 1. Sköta huvudmannens ekonomi.
 2. Ta hand om pension och bostadstillägg/bidrag. Observera att huvudmannens egen lön och habiliteringsersättning från dagcenter inte ingår i de tillgångar som ska förvaltas av gode mannen/förvaltare om inte huvudmannen själv vill detta.
 3. Betala räkningar. Betalas huvudmannens räkningar över post-/bankgiro måste detta
  göras i huvudmannens namn. Gode mannen får självfallet inte använda sina egna giron vid betalning av huvudmannens utgifter.
 4. Lämna fickpengar (mot kvittens) antingen till huvudmannen själv eller till exempel till vårdpersonal.

Grundläggande för förvaltningen är att huvudmannens medel ska:

 • I skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt.
 • Placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

I valet mellan tillräcklig trygghet och skälig avkastning har tillräcklig trygghet alltid företräde.

Du är redovisningsskyldig till överförmyndaren vad avser den ekonomiska förvaltningen. Denna skyldighet omfattar dels att lämna förteckning Länk till annan webbplats. vid uppdragets början, dels upprätta
årsräkning varje år samt sluträkning sedan uppdraget upphört.

E-tjänst eller blankett för årsräkning finns i e-tjänstportalen. Länk till annan webbplats.

Om huvudmannen till exempel har låg pension och pengarna inte räcker men huvudmannen har medel insatta på spärrat konto, måste gode mannen efter tillstånd från överförmyndaren flytta över pengar till kontot för löpande utgifter för att få ekonomin att gå ihop.

Finns inga medel på banken kan gode mannen ta kontakt med socialförvaltningen för att
få prövat om huvudmannen är berättigad till försörjningsstöd. En omprövning av eventuell
vårdkostnad kan också begäras.

Gode mannen/förvaltaren kan också ansöka om bidrag från hjälporganisationer eller från
fonder (se kungörelser i dagstidningarna).

Sörja för en person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det är en viktig uppgift.
Uppgiftens innehåll kan inte generellt bestämmas utan avgörs i det enskilda fallet. Sörja
för person innebär inte att den gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda
huvudmannen.

Gode mannen/förvaltaren har i stället följande roll:

 • Hålla sig väl informerad om huvudmannens personliga förhållanden och underrätta sig om eventuellt behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Vid behov utnyttja de möjligheter som erbjuds i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
 • Ta erforderliga kontakter med sjukvård, socialtjänsten, omsorgsverksamhet, försäkringskassa och så vidare.
 • Samarbeta med kontaktperson om sådan finns.
 • Uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet eller annan rekreation. Ta initiativ till att huvudmannen till exempel får en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas genom någon frivillig organisation, exempelvis Röda Korset eller väntjänsten.
 • Genom regelbundna kontakter, dels per telefon dels vid besök hos huvudmannen och kontakter med till exempel vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannens har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så bra livskvalitet som möjligt.
 • Ordna så att någon följer med huvudmannen till sjuk- och tandvård.
 • Avveckla bostad.
 • Ordna med flyttfirma när huvudmannen flyttar.

I uppdraget ”Sörja för person” ingår inte att handla mat till huvudmannen, tvätta och stryka
huvudmannens tvätt, följa med på utflykter och dylikt anordnande av till exempel vårdboende,
följa huvudmannen till läkare, fysiskt hjälpa huvudmannen att flytta och liknande.

Du ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren.

Överförmyndaren sänder därför varje år i januari ut blanketter och checklista för bilagor gällande årsräkningen. Årsräkningen ska vara överförmyndarens tillhanda senast den 1 mars.

Det underlättar att göra årsräkningen om du löpande fört kassabok eller bokfört via datorprogram. Uppgift ska också lämnas om tillgångar och skulder vid årets slut.

Det är viktigt att alla verifikationer sparas.

Kassaböckerna från gruppboenden ska vara korrektförda med noteringar om vart pengarna tagit vägen. Gode mannen ska under året granska dessa och se att de stämmer.

Årsräkningen ska avges på heder och samvete.

I de fall gode mannen/förvaltaren väljer att låta någon annan göra årsräkningen får de
själva bekosta detta. Huvudmannens ekonomi ska inte belastas.

Checklista till årsräkning

Under tillgångar den 1 januari ska du ta upp de tillgångar som du uppgav per 31 december i föregående årsräkning. Om du blivit förordnad under året ska du i stället ta upp de tillgångar som du redovisade i förteckningen.

Under inkomster ska du ta upp:

 • Pension, brutto. Medsänd kontrolluppgift från till exempel försäkringskassan, SPV (Statens tjänstepensionsverk) eller AFA (Arbetsmarknadens försäkringsbolag).
 • Bostadstillägg/bostadsbidrag. Medsänd kontrolluppgift alternativt beslut från försäkringskassan.
 • Övriga bidrag, Medsänd verifikation.
 • Årsbesked från bank och liknande.
 • Fullständigt kontoutdrag på det konto du disponerat för huvudmannens räkning.
 • Försäljningslikvid vid försäljning av fastighet, bostadsrätt, lösöre. Bifoga verifikation samt avräkningar efter eventuella lösen av lån.
 • Arv. Medsänd bouppteckning, arvskifte, insättningsbevis och eventuellt testamente om detta inte inlämnats tidigare.
 • Erhållna gåvor. Medsänd i förekommande fall insättningsbevis.
 • Skatteåterbäring. Medsänd kopia av slutskattsedel.
 • Övriga inkomster ska medtagas och specificeras.

Om du inte varit förordnad under hela året ska du bara redovisa inkomster för den del av
året som du varit god man/förvaltare.

Under utgifter ska du ta upp:

 • Preliminärskatt på pension, lön eller liknande.
 • Preliminärskatt på räntor, utdelningar eller liknande.
 • Hyra.
 • TV/telefon/el.
 • Vårdkostnader/sjukvård/medicin/tandläkare.
 • Köp av fastighet/bostadsrätt. Medsänd verifikation.
 • Betalda skulder/amorteringar/skuldräntor. Medsänd verifikation.
 • Fickpengar till huvudmannen. Medsänd kvittenser eller kontoutdrag.
 • Medel lämnade för huvudmannens räkning till exempel till vårdpersonal. Medsänd kvittenser.
 • Arvode/kostnadsersättning/sociala avgifter. Medsänd skattedeklarationen.
 • Övriga utgifter.

Om du inte varit förordnad under hela året ska du bara redovisa utgifter för den del av året som du varit god man/förvaltare.

Under tillgångar 31 december ska du ta upp:

 • Banktillgodohavande. Bifoga årsbesked från banken. Det ska även framgå vilka konton som är försedda med överförmyndarspärr.
 • Värdepapper. Bifoga årsbesked från bank eller liknande.
 • Uppgift om livförsäkring ska anges samt förmånstagare. Det är inte lämpligt att god man/förvaltare är upptagen som förmånstagare. Bevis från bank/försäkringsbolag.
 • Fastighet. Redovisasmed taxeringsvärde.
 • Bostadsrätt. Intyg från föreningen bifogas.
 • Reversfordringar. Kopia av reversen. Utlåning kräver överförmyndarens samtycke.

E-tjänst eller blankett för årsräkning finns i e-tjänstportalen. Länk till annan webbplats.

Ansökan om att bli befriad från eller all lämna en förenklad årsräkning görs via e-tjänst Befriad från årsräkning/förenklad årsräkning. Länk till annan webbplats.

Skulder ska redovisas och styrkas med besked till exempel låneavi från långivaren, utdrag från inkassobolag eller kronofogden. Om skulden ökat genom ränteuppräkning eller liknande vill vi att du meddelar detta.

Då uppdraget som god man/förvaltare upphör ska gode mannen/förvaltaren inom en månad lämna sluträkning. Sluträkningen avser tiden från årets början eller, om förordnade skett under året, från detta datum fram till dess uppdraget upphörde. I övrigt gäller samma regler som vid årsräkningen.

E-tjänst eller blankett för årsräkning finns i e-tjänstportalen. Länk till annan webbplats.

Huvudregeln är att huvudmannens pengar är överförmyndarspärrade för dig som god
man/förvaltare. Detta ska framgå av bankens årsbesked. Enligt föräldrabalken kap 14 § 8 får
pengar som satts in hos bank tas ut endast om överförmyndaren gett samtycke. Undantag från huvudregeln är följande.

Uttag av årsränta får ske utan samtycke.

Överförmyndarens samtycke krävs inte för de pengar som behöver hållas tillgängliga för
huvudmannens uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom. Dessa medel ska
sättas in på ett så kallat fritt konto där pension eller lön automatiskt sätts in. Kontot ska inte, efter det att inkomst influtit och räkningar betalats, överstiga 10 000 kr.

Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto görs via e-tjänst Uttagstillstånd - ansökan. Länk till annan webbplats.

Enligt gällande lagstiftning är du som god man/förvaltare skyldig att inhämta överförmyndarens samtycke till följande åtgärder:

 • Uttag av spärrade bankmedel.
 • Köp av aktier, konvertibler och premieobligationer.
 • Placering i pensions- och kapitalförsäkringar.
 • Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt (för utförligare
  beskrivning, se senare avsnitt).
 • Förvärv, försäljning och pantsättning av bostadsrätt (för utförligare beskrivning, se
  senare avsnitt).
 • Uthyrning av huvudmannens fasta egendom/bostadsrätt.
 • Upptagande av lån för huvudmannens räkning.
 • Bodelning i anledning av äktenskapsskillnad.
 • Arvskifte, godkännande måste ske innan skiftet verkställs.
 • Understöd från huvudmannens till anhöriga.

Ovan avser de vanligaste förekommande handlingar som kräver tillstånd från överförmyndaren. Är du osäker på om överförmyndarens tillstånd behövs för en åtgärd du ska företa för din huvudmans räkning, kontakta överförmyndaren.

För ytterligare information hänvisas till Svenska Bankföreningens information om ”Bankärenden för annans räkning Länk till annan webbplats.”.

I viktiga frågor ska du som god man/förvaltare inhämta huvudmannens samtycke, om detta
kan ske. Kan inte huvudmannen yttra sig ska make/maka yttra sig. Finns ingen maka/make
ska samtliga barn yttra sig. I annat fall krävs läkarintyg.

Innan beslut fattas om förvaltningsåtgärd av större vikt ska överförmyndaren bereda
huvudmannen och dennes närstående tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd
tidsförlust.

Samtycke från sådan huvudman som har god man krävs alltid då huvudmannen vill ge bort
egendom eller avstå från arv eller testamente (det vill säga att huvudmannen själv måste
förstå innebörden av gåvan och kunna uttrycka sin vilja). Huvudmannen måste själv ombesörja gåvan/avståendet. Detta får överförmyndaren eller gode mannen inte ge samtycke till.

Sådan huvudman som har förvaltare kan inte skänka bort sin egendom eller avstå från arv.
Det får under alla omständigheter anses klart olämpligt att den gode mannen mottar gåvor
av sin huvudman. Det är även klart olämpligt att gode mannen/förvaltaren skrivs in som
förmånstagare i försäkringar eller i testamente. Skulle så ske bör gode mannen/förvaltaren
omgående begära sitt entledigande från uppdraget.

Placeringar utan krav på samtycke

Grundprincipen är att placera huvudmannens tillgångar på ett sätt som ger tillräcklig
trygghet och skälig avkastning, Tillgångarna kan utan krav på överförmyndarens samtycke
placeras i:

 • Skuldförbindelser utfärdats av stat eller kommun.
 • Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade av hypoteksinstitut eller bank, även utländskt bankföretag eller kreditinstitut.
 • Andelar i värdepappersfond eller i utländskt fondföretag.
 • Försäljning av aktier.

Gode mannen kan och får aldrig ge bort huvudmannens egendom om inte det är fråga om
personliga presenter. Som personliga presenter räknas julklappar och födelsedagspresenter till normala värden.

Gåvoförbudet innebär att en gåva inte heller kan ges med överförmyndarens samtycke. Det
generella gåvoförbudet gäller både fast och lös egendom. Huvudmannen kan dock själv ge
gåvor om hen kan ge uttryck för en egen vilja.

Gode mannen får inte be personal bevittna testamente eller fullmakt. Vid minsta tveksamhet ska gode mannen i sådana fall kontakta överförmyndaren.

Ibland händer det att huvudmannen måste byta bostad till exempel till ett vårdboende.
Innan bostad avvecklas bör gode mannen/förvaltare förvissa sig om att huvudmannen inte
kommer att kunna återvända till sin bostad.

Om huvudmannen vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning, får god man/förvaltare ta
ställning till om bostaden ska behållas. Det kan snabbt bli aktuellt om huvudmannen inte
kan bära dubbla boendekostnader. Förutom själva uppsägningen av kontrakt eller försäljningen finns en hel del åtgärder som gode mannen/förvaltningen ska vidta.

 • Samråda med huvudmannen och utgå från dennes egen önskan och behov.
 • Kontakt tas med anhöriga, om sådana finns så de får möjlighet att yttra sig.
 • Innan bostad och inventarier avyttras bör ett läkarintyg skaffas, som klart uttrycker att huvudmannen inte kan återvända till eget boende.
 • Bostaden ska sedan besökas tillsammans med någon anhörig och förteckning över
  lösöret ska upprättas. Förteckningen skickas sedan till överförmyndaren.
 • Kanske finns ett testamente som ger anvisningar om hur lösöret ska fördelas.

Det lösöre som inte får plats i det nya boendet ska lämnas till förvaring. Eftersom kostnaderna för förvaringen kan vara höga kan ett annat alternativ vara att deponera lösöret hos huvudmannens kommande arvingar. Den som tar emot lösöret åtar sig att för huvudmannens räkning förvara godset. Mottagaren ska då skriftligen förklara sig villig att förvara lösöret samt återlämna det mottagna lösöret om huvudmannen skulle begära det eller när huvudmannen avlider. Gode mannen ska då ha skriftligt på att lösöret är lämnat till förvaring och att försäkring omfattar detta lösöre. Finns inget annat alternativ kan eventuellt lösöre auktioneras ut eller avyttras på annat inkomstbringande sätt.

Gode mannen/förvaltare ska ombesörja att fastigheten eller lägenheten samt därtill hörande utrymme (till exempel vindsförråd, källare och liknande utrymmen) blir slutstädat. Det innebär dock inte att gode mannen/förvaltare själv ska utföra arbetet.

Glöm inte att säga upp hyreskontraktet liksom abonnemang på bland annat el/gas, vatten,
eventuellt telefon samt TV-avgift. Du ska också göra flyttningsanmälan så huvudmannen
blir skriven i rätt församling.

Om en huvudman har del i ett dödsbo ska gode mannen/förvaltare vårda dennes rätt i
boet. I princip är regeln den att det som gäller för förvaltning av huvudmannens egendom
också gäller vid dödsboförvaltning.

Observera att gode mannen/förvaltaren inte får godkänna ett eventuellt testamente för sin
huvudmans räkning. Gode mannen/förvaltaren får endast delges testamentet.

Vissa åtgärder under boutredningen kan kräva överförmyndarens tillstånd, till exempel om boets fastighet/bostadsrätt ska säljas. Det ankommer då på gode mannen/förvaltare att ansöka om sådant tillstånd, se vidare under försäljning av huvudmannens fastighet/bostadsrätt/tomträtt. En boutredning ska alltid avslutas genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. I båda fallen krävs godkännande av överförmyndaren.

Skiftas inte ett dödsbo inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades och
har avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte heller ingåtts ska gode mannen/förvaltaren inom denna tid lämna redogörelse till överförmyndaren om anledning till att dödsboet inte har skiftats.

När gode mannen/förvaltaren tar del av skiftet för den enskildes räkning ska även överförmyndarens samtycke till fördelningen inhämtas. Följande handlingar ska insändas till överförmyndaren.

 • Ansökan om godkännande av arvskifte.
 • Skiftes- och bodelningshandling i original och bestyrkt kopia. Skiftet måste vara
 • Undertecknat av gode mannen/förvaltaren för huvudmannens räkning och samtliga
  övriga dödsbodelägare innan det inges till överförmyndaren.
 • Kopia av den inregistrerade bouppteckningen jämte eventuellt testamente om detta
  inte ingivits till nämnden tidigare.
 • Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen fram till skiftesdagen.

Om gode mannen/förvaltaren och huvudmannen är delägare i samma dödsbo behövs
en särskild god man för huvudmannen med uppdrag att bevaka dennes rätt i dödsboet.
Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndaren. Förslag på lämplig person
som är villig att åta sig uppdraget kan lämnas.

När huvudmannen erhållit sitt arv ska bevis på detta insändas till överförmyndaren. Utbetalning ska ske till ett överförmyndarspärrat konto.

Vid huvudmannens död har du som god man/förvaltare att iaktta följande:

 • Underrätta anhöriga om dödsfallet samt att ditt uppdrag som god man/förvaltare har
  upphört.
 • Meddela överförmyndaren att huvudmannen har avlidit och vem kommer att företräda dödsboet.
 • Du ska upprätta en sluträkning och avse perioden från den 1 januari, eller från det
  datum som du blev förordnad som god man om du blivit god man samma år, fram
  till dödsdagen. Sluträkningen ska inlämnas inom en månad från dödsdagen till
  överförmyndaren. När sluträkningen godkänts är uppdraget avslutet.
 • Utan dröjsmål efter uppdragets upphörande ska du till dödsboet överlämna de
  tillgångar du förvaltat.
 • Verifikationer med mera som finns hos dig hålls tillgångliga för dödsbodelägarnas granskning. Vid tvist bestämmer överförmyndaren tid och plats för sådan granskning.
 • När gode mannen/förvaltaren är fri från ansvar, vilket i normalfallet är tre år efter
  dödsboets mottagande av redovisningshandlingar som översänts av överförmyndaren ska handlingarna lämnas till dödsboet.

Uppdraget upphör på dödsdagen. Någon skyldighet att ordna med begravning, göra
bouppteckning och liknande ingår inte i ditt uppdrag. Arbetsinsatser efter dödsdagen utförs på
uppdrag av dödsboet. Arvode för sådana insatser utgår inte från överförmyndaren.

Dödsboet kan göra anspråk på ersättning för det fall du anses ha uppsåtligt eller av grov
vårdslöshet åsamkat huvudmannen skada. Då ska tala väckas inom tre år från dagen för
mottagande av tidigare nämnda redovisningshandlingar. I annat fall inträder preskription,
såvida du inte gjort dig skyldig till brottsligt förfarande. I sådana fall gäller preskriptionstiden för ifrågavarande brott.

Saknas anhöriga till den avlidna inträder allmänna arvsfonden som dödsbodelägare.
Således är det förutom till överförmyndaren, allmänna arvsfonden som dödsfallet ska
anmälas till.

Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats. förvaltas av Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm, telefon
08-700 08 00.

Redovisningshandlingar som ingivits till överförmyndaren expedieras därför till fonden när
sluträkningen granskats.

Du bör också känna till att om du som god man/förvaltare avlider, så är det ditt dödsbo som
är redovisningsskyldigt. Se därför till att någon anhörig vet att du är god man och var du
förvarar räkenskaperna för godmanskapet/förvaltarskapet. Det är viktigt att överförmyndaren omgående får meddelande om att en god man/förvaltare avlidit så att huvudmannen kan få fortsatt hjälp.

Eventuellt bor huvudmannen i egen fastighet/bostadsrätt. Denna kan behöva försäljas om
huvudmannen får plats på vårdboende och inte ska bo kvar i sin bostad. Överförmyndaren
ska godkänna en sådan försäljning och följande handlingar ska inges till överförmyndaren
innan beslut fattas.

Ansökan om försäljning. Den ska vara undertecknad av gode mannen/förvaltaren och i
ansökan ska skälen anges till försäljningen.

Huvudmannens godkännande tillförsäljningen samt godkännande av köpeskillingen.

Kan huvudmannen inte ge sitt samtycke ska närmast anhöriga godkänna försäljningen
istället.

Uppgift om var huvudmannen har sitt nya boende.

 • Köpekontrakt i original och kopia (kopia behålles av överförmyndaren).
 • Köpekontraktet ska vara undertecknad av både säljare och köpare samt av gode
  mannen/förvaltaren. Observera att kontraktet ska innehålla en klausul om att
  försäljningen endast är giltig under förutsättning att överförmyndaren godkänner detta.
 • Senaste taxeringsbevis för fastighet eller intyg från bostadsrättsföreningen.
 • Värderingsutlåtande som är utfärdat av värderingsinstitut eller annan sakkunnig
  och opartisk person till exempel värderingsman som anlitats av bank eller auktoriserad
  fastighetsmäklare, dock inte samma mäklare som uppdragits att sälja objektet.
 • Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (areal, råmark eller färdig tomtmark, byggnader – deras utförande och användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer med mera)
 • Om säljaren är ett dödsbo måste bouppteckningen lämnas med där det framgår vilka
  personer som är dödsbodelägare.
 • Om huvudmannen och god man/förvaltare har gemensamma intressen i fastigheten/bostadsrätten behöver en särskild god man förordnas för huvudmannens med uppdrag att bevaka dennes rätt i samband med försäljningen.

När försäljningen är klar ska en redogörelse för försäljningen inlämnas till överförmyndaren
med bevis från bank på att de medel som erhållits är insatta på ett överförmyndarspärrat
konto med avräkning utvisande eventuella lösen av lån samt kostnader för försäljning.

I princip gäller samma sak som vid försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Dock
kan det vara så att huvudmannen övertar lån från säljaren. I sådant fall ska ansökan om att
uppta lån för huvudmannens räkning inges i samband med köpekontraktet. När köpet är
klart ska bevis på att huvudmannen blivit lagfaren ägare till fastigheten/tomträtten inges
eller bevis från bostadsrättsföreningen om att huvudmannen antecknats som innehavare
av i lägenhetsförteckningen.

När huvudmannen inte längre har behov av god man/förvaltare ska förordnandet upphöra.
Om ett skifte från godmanskap till förvaltarskap behövs kan den som varit god man utses till
förvaltare. Gode mannen har rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag.
Ansökan om entledigande av god man/förvaltare och upphörande av detta får även göras
av huvudmannen, hans make/maka, sambo, närmaste släkting och av överförmyndaren.

E-tjänst för Entledigande från ställföreträdarskap - begäran Länk till annan webbplats.

Enligt Föräldrabalkens bestämmelser 12:16 har god man/förvaltare rätt till ett skäligt arvode
för uppdraget samt ersättning för utgifter som varit påkallade för att fullgöra uppdraget.

Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndaren. Arvode betalas dock ut endast om gode mannen/förvaltaren själv begär arvode. En god man/förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand.

Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndaren årsräkningen, som ger en bild av förvaltningens omfattning och svårighetsgrad. Dessutom lämnar du som god man/förvaltare en ”Redogörelse” på en speciell blankett där du redogör för årets olika insatser när det gäller bland annat personlig omvårdnad. Avgörande för överförmyndarens beslut är också förordnandets omfattning. Omfattar uppdraget både ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad kan arvode utgå för båda delarna om detta begärs.

Om det inte finns särskilda skäl ska arvodet och ersättning för kostnader betalas av huvudmannens medel i den mån inkomsterna eller tillgångarna överstiger två gånger gällande prisbasbelopp. I de fall huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvode och ersättning av kommunen. I Örkelljunga tillämpas i huvudsak de riktlinjer som utarbetats av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Om det är huvudmannen som betalar arvodet helt eller delvis ska hänsyn tas till skatt och
arbetsgivaravgifter. Det är i så fall huvudmannen som lämnar särskild skattedeklaration och
betalar sociala avgifter och inbetalar innehållen skatt. Ytterligare information kan lämnas av
skatteverket. Du kan också gå in på deras hemsida www.skatteverket.se Länk till annan webbplats. och läsa mer.

Särskild information om principer för arvode finns på Örkelljunga kommuns hemsida under
överförmyndaren.

Som god man/förvaltare har du tillgång till en mängd uppgifter avseende ekonomiska
och/eller personliga förhållanden om din huvudman och dennes närstående. Sådana uppgifter ska inte lämnas vidare till obehöriga. Som obehörig anses i det här sammanhanget din egen familj och liknande.

Uppdrag som god man/förvaltare faller utanför sekretesslagens tillämpning. Som god
man/förvaltare är du uppdragstagare hos enskild även om förordnandet lämnats av
domstol. Dock bör samma regler tillämpas om sekretess som gäller enligt sekretesslagen.
För den som arbetar eller har uppdrag inom offentlig verksamhet är det förbjudet att röja
uppgifter om ekonomiska och/eller personliga förhållanden som kan skada den enskilde.

Huvudmannen har rätt att ta del av handlingar som rör godmanskapet/förvaltarskapet och
som förvaras hos överförmyndaren. Samma rätt har huvudmannens närmaste anhöriga, det vill säga make, maka, sambo, barn och förälder. Du som god man/förvaltare har inte rätt att del av dessa handlingar.

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Örkelljunga kommun har vi en överförmyndare.

Överförmyndarens huvuduppgift är:

 • Tillsyn och överinseende över gode män, förvaltare och förmyndare.
 • Granskning av gode mäns, förvaltare och förmyndarens årsredovisningar.
 • Fastställa arvode till gode män, förvaltare och förmyndare samt besluta om dessa ska
  betalas av kommunala eller av den enskildes medel.
 • Prövning av tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som gode män, förvaltare och
  förmyndare önskar göra.
 • Aktualisering av förordnande av gode män och förvaltare.
 • Information till och utbildning för gode män, förvaltare och förmyndare.
 • Kontakter med myndigheter, domstolar, förvaltningar som är berörda av

Överförmyndaren arbetar med att tillsätta gode män, förvaltare och förmyndare samt
uppföljning av ärenden. Enligt lag har den som lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller annat liknande förhållande rätt till god man eller förvaltare.

Det är överförmyndaren som kontrollerar att något av ovanstående kriterier föreligger innan ansökan skickas till tingsrätten för anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.
Överförmyndaren lämnar då också förslag på en lämplig god man eller förvaltare. Vid byte
av god man är det överförmyndaren som fattar beslut. Ärendena initieras antingen via den
sökande själv, via socialkontoret, via vård- och omsorgsförvaltningen eller via läkarintyg.

När god man förordnas enligt föräldrabalken 11:1, 2 och 3 är det överförmyndaren som
fattar beslut. God man enligt FB 11:1 avser att förordna god man i förmyndares ställe, FB 11:2 avser att förordna god man om en rättshandling ska företas mellan barn och förälder eller huvudman och god man som är förordnad enligt FB 11:4, FB 11:3 avser att förordna god man vid bortavarande dödsbodelägare eller dödsbodelägare som vistas på okänd ort.

Överförmyndaren har även tillsyn över alla föräldrar som har omyndiga barn. Tillsyn sker
främst genom en kontroll av den omyndiges medel när de överstiger åtta basbelopp eller
när barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt tillfast egendom.

Överförmyndaren utfärdar förvaltarfrihetsbevis.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndaren.

Personuppgifter som lämnas till överförmyndaren behandlas för administration och andra
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan även avse framställning
av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressregister.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen med en skriftlig förfrågan.