Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Aktuella detaljplaner

Nya detaljplaner upprättas kontinuerligt. På den här sidan kan du läsa om aktuella detaljplaner som är under handläggning.

Mesen 1 med flera "Hälsoförskolan"

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en ny skolbyggnad i upp till två våningsplan. Göra det möjligt att utöka förskolans tomt samt för att säkra en god plats för utevistelse samt att gör det möjligt att skapa en organiserad parkeringsplats.

Detaljplanen har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden den 11 december 2017 § 100.


Planhandlingar (antagande):

Plankarta HälsoförskolaPDF
Planbeskrivning HälsoförskolaPDF
Illustrationsplan HälsoförskolanPDF
Samrådsredogörelse HälsoförskolanPDF
GranskningsutlåtandePDF
SBN Protokoll 2017-12-11 § 100PDF

Attarp 9:3 "Paragon Nordic AB"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att företaget Paragon Nordic AB, som tidigare hette Aerosol Scandinavia AB, kan flytta sin verksamhet från Eket till Attarp 9:3, Drakabygget. Eftersom verksamheten omfattas av Sevesolagstiftning krävs detaljplaneläggning. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Detaljplanens genomförande bedöms kunna medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 §. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2017-04-24 KF § 43.
Beslutet har överklagats och behandlas nu i Mark- och miljööverdomstolen.

Planhandlingar (antagande):

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
RiskanalysPDF
Brand- och släckvattenutredningPDF
BullerberäkningPDF
SamrådsredogörelsePDF                                                                                                  GranskningsutlåtandePDF
Protokoll 2017-04-24 KF § 43.PDF