Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Aktuella detaljplaner

Nya detaljplaner upprättas kontinuerligt. På den här sidan kan du läsa om aktuella detaljplaner som är under handläggning.

Illustration nytt äldreboende

Illustration som visar ett exempel på hur det nya äldreboendet kan se ut.

Västra Ringarp 8:473 m.fl. ”Lycksta äng”

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt kommunalt äldreboende samt även ett privatägt trygghetsboende i dess närhet.

Planhandlingarna finns utställda från den 14 juni till den 2 augusti 2018 här på vår webbplats,  på Örkelljunga kommunhus och Örkelljunga kulturhus (biblioteket).

Informationsmöte
Tid: Tisdagen den 19 juni 2018, klockan 18:00
Plats: FORUM i Örkelljunga
Välkommen!

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. 

Eventuella synpunkter ska skickas in skriftligt, senast den 2 augusti 2018, till:

Örkelljunga kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
286 80 Örkelljunga

eller kommunkontor@orkelljunga.se

Skrivelsen ska innehålla namn, fastighetsbeteckning och adressuppgifter. Den som inte framför sina synpunkter under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Eventuella frågor besvaras av:
Katja Berg, samhällsutvecklare, telefon: 0435-550 08, e-post: katja.berg@orkelljunga.se

Kristian Swärd, samhällsbyggnadschef: telefon: 0435-550 36, e-post: kristian.sward@orkelljunga.se

Planhandlingar: (samråd)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
IllustrationPDF

Attarp 9:3 "Paragon Nordic AB"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att företaget Paragon Nordic AB, som tidigare hette Aerosol Scandinavia AB, kan flytta sin verksamhet från Eket till Attarp 9:3, Drakabygget. Eftersom verksamheten omfattas av Sevesolagstiftning krävs detaljplaneläggning. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Detaljplanens genomförande bedöms kunna medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 §. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2017-04-24 KF § 43.
Beslutet har överklagats och behandlas nu i Mark- och miljööverdomstolen.

Planhandlingar (antagande):

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
RiskanalysPDF
Brand- och släckvattenutredningPDF
BullerberäkningPDF
SamrådsredogörelsePDF                                                                                                  GranskningsutlåtandePDF
Protokoll 2017-04-24 KF § 43.PDF