Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Aktuella detaljplaner

Nya detaljplaner upprättas kontinuerligt. På den här sidan kan du läsa om aktuella detaljplaner som är under handläggning.

Eket 1:214

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av såväl fristående hus som radhus för bostads- och centrumändamål, där verksamheter tillåts i bottenplan. Vidare syftar detaljplanen även till att koppla samman Eket med cykelvägen på västra sidan om Riksleden, genom en korridor med naturmark i planpmrådets norra del. Planförslaget följer kommunens översiktsplan.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 5 februari 2018 § 14, planförslaget för samråd.

Planhandlingarna finns utställda från den 12 februari till den 5 mars i Örkelljunga Kommunhus, i Örkelljunga kulturhus (biblioteket) samt här på kommunens hemsida.

Ett informationsmöte angående förslaget anordnas måndagen den 26 februari 2018 klockan 18:00 i FORUM, Örkelljunga. Välkommen!

Eventuella synpunkter eller erinringar skall vara skriftliga och inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden, 286 80 Örkelljunga, senast den 5 mars 2018.

Planhandlingar (samråd):

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Attarp 9:3 "Paragon Nordic AB"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att företaget Paragon Nordic AB, som tidigare hette Aerosol Scandinavia AB, kan flytta sin verksamhet från Eket till Attarp 9:3, Drakabygget. Eftersom verksamheten omfattas av Sevesolagstiftning krävs detaljplaneläggning. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Detaljplanens genomförande bedöms kunna medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 §. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2017-04-24 KF § 43.
Beslutet har överklagats och behandlas nu i Mark- och miljööverdomstolen.

Planhandlingar (antagande):

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
RiskanalysPDF
Brand- och släckvattenutredningPDF
BullerberäkningPDF
SamrådsredogörelsePDF                                                                                                  GranskningsutlåtandePDF
Protokoll 2017-04-24 KF § 43.PDF