Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Aktuella detaljplaner

Nya detaljplaner upprättas kontinuerligt. På den här sidan kan du läsa om aktuella detaljplaner som är under handläggning.

Detaljplan för del av Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7, "Del av sydväst Skåneporten"

Syfte
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 8 april 2019 § 43 förslag till detaljplan för del av fastigheterna Östra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7 med närområde för samråd.


Syftet med detaljplanen är att förtäta och utveckla befintligt verksamhetsområde genom att möjliggöra drivmedelsförsäljning, handel ,restaurang och verksamheter.

Samråd
6 maj - 27 maj 2019 är detaljplanen på samråd. Under en här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 27 maj 2019.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.
Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till överiga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planhandlingarna finns på vår webbplats (se nedan under rubriken planhandlingarna). Du kan också besöka Örkelljunga kommunhus eller Örkelljunga kulturhus (bibliotekets lokaler) där de finns att läsa.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Örkelljunga Kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
286 80 Örkelljunga

eller till plan@orkelljunga.se

Skrivelsen ska innehålla namn, fastighetsbeteckning och adressuppgifter. Den som inte framför sina synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Planhandlingar (samråd)
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Illustrationskarta  PDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av:
Ulf Liljankoski, planarkitekt
telefon: 0435 - 550 19
e-post: ulf.liljankoski@orkelljunga.se

Planområdet "Nordöst Skåneporten"

Östra Spång 4:48 m.fl. "Nordöst Skåneporten"

Samråd

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att kunna etablera ytterligare verksamheter vid trafikplatsen Skåneporten. Avsedd markanvändning är detaljhandel, drivmedelsförsäljning, industri, restaurang och kontor.

Planhandlingarna finns utställda från och med torsdag 17 januari 2019 till och med torsdag 7 februari 2019. Utställningen finns anslagen i entrén till kommunhuset samt i kulturhuset (bibliotekets lokaler).
Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt, senast den 7 februari 2019, till:
Örkelljunga Kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
286 80 Örkelljunga
eller till kommunkontor@orkelljunga.se

Skrivelsen ska innehålla namn, fastighetsbeteckning och adressuppgifter. Den som inte framför sina synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Planhandlingar (samråd)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Attarp 9:3 "Paragon Nordic AB"

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att företaget Paragon Nordic AB, som tidigare hette Aerosol Scandinavia AB, kan flytta sin verksamhet från Eket till Attarp 9:3, Drakabygget. Eftersom verksamheten omfattas av Sevesolagstiftning krävs detaljplaneläggning. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Detaljplanens genomförande bedöms kunna medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 §. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2017-04-24 KF § 43.
Beslutet har överklagats och behandlas nu i Mark- och miljööverdomstolen.

Planhandlingar (antagande):

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
RiskanalysPDF
Brand- och släckvattenutredningPDF
BullerberäkningPDF
SamrådsredogörelsePDF                                                                                                  GranskningsutlåtandePDF
Protokoll 2017-04-24 KF § 43.PDF