Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:
Telefonväxel:
Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13

Entrédörr till kommunhuset:
Vardagar 8-12, 13-14
Lunchstängt 12-13


Växeln stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Vandra

Vandring vid Pinnån

Vyn från den vackra utkiksposten Åsljungahöjden.

I Örkelljunga kommun finns många strövområden och vandringsleder att välja mellan.

Abborrasjön

Fotograf: Stanislav Pytel


Abborraleden är ett tillgänglighetsanpassat rekreationsområde runt Abborrasjön i Örkelljunga. Slingan runt Abborrasjön är 1,2 km men sammanräknat med gångstråket till och från Örkelljunga centrum är sträckan ungefär 4,6 km. Hela sträckan är upplyst av lampor.

Längd: Aborraleden är 1,2 km och är tillgänglighetsanpassad.
Markering: Grön
Underlag: Grus och asfalt.

Hitta hit

Det är enkelt att ta sig till Abborraleden. Från centrum finns en markerad gång- och cykelväg.

Med buss

Längs med Hässleholmsvägen stannar regionbuss 511 på hållplatsen Örkelljunga Hjälmsjö.

Med bil

Det finns parkeringsmöjligheter vid Hjelmsjö Camping eller vid Mammas vik.

Gps till parkering

Sök på Abborrastigen 1 eller ange koordinaterna 56°16’38.0”N 13°18’00.7”E i en GPS för att hitta rätt.


Ladda ner eller skriv ut guide över Abborraleden på svenska (pdf, 4,95 MB, nytt fönster). Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner eller skriv ut guide över Abborraleden på tyska (pdf, 4,53 MB, nytt fönster). Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner eller skriv ut guide över Abborraleden på engelska (pdf, 4,82 MB, nytt fönster). Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Mellan Örkelljunga och Laholm ligger Björsåkra-Bölinge naturreservat som omfattar ungefär 45 hektar (450 000 m²) och ägs av Hallands Naturskyddsförening. Björsåkra-Bölinge ligger inbäddat i skogslandskapet uppe på Hallandsåsen. Största delen av reservatet består av öppen ljunghed.

Intill Björsåkra-Bölinge naturreservat ligger Snibe Stua. Det finns ingen markerad slinga men du kan ströva på många småstigar. Området är starkt kuperat och från höjderna får du en vacker utsikt över landskapet.

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Se informationstavlor i området för mer

Hitta hit

Med bil

Från riksväg 24 mellan Våxtorp och Örkelljunga tar man av söderut mot Lärkeröd i vägskälet vid Nordanå. Följ därefter skyltning mot naturreservat.

Gps till parkering

Parkering finns i områdets nordvästra hörn. GPS (WGS84): Lat N 56° 20’ 10" Lon E 13° 11’ 46".


I Grytåsa strövområde, som ligger strax söder om Örkelljunga tätort, kan du njuta av naturen på olika sätt. Till exempel vandra på underbara vandringsleder, se de betande djuren, cykla genom området på den naturliga cykelstigen och ta en paus vid fågeltornet vid Flinka sjö.

Det finns två slingor i området på 4,4 km och 3,3 km. Från parkeringsplatsen går också en skogsbilväg västerut för dig med barnvagn eller rullstol. På parkeringsplatsen finns även tillgänglighetsanpassade toaletter. Grillplatsen längs vägen är tillgänglighetsanpassad. Skåneleden passerar genom området.

Längd: Röd slinga är 3,3 km och gul slinga 4,4 km.
Markering: Röd och gul. Skåneleden passerar och har orange färgmarkering.
Underlag: Stigar, öppna betesmarker och skog.

Hitta hit

Området ligger strax söder om Örkelljunga tätort. Från E4 ta avfart 71 mot Trafikplats Ljungaskog och samåkningsparkeringen. Parkera här och följ sedan Skåneleden in i området.

Med buss

SkåneExpressen 10 (Örkelljunga-Helsingborg C) stannar vid "Ljungaskog Grytåsavägen" norr om strövområdet. Härifrån är det ungefär 2 km längs med en grusvägar, som till en början går parallellt med stora vägen för att sedan korsa E4:an och ta dig till områdets centrala parkering.

Med bil

Från E4:an ta avfart 71 mot Trafikplats Ljungaskog till samåkningsparkeringen och följ Skåneleden till fots in i området. Alternativt fortsätt på samma väg och sväng av mot Grytåsa för att ta dig till parkeringarna Grytåsa centrum och Flinka sjö.

Gps till parkering

Grytåsa centrum:
WGS84 DDM 56°15.335'N, 13°13.648'E
RT90 6239379, 1340248

Flinka sjö:
WGS84 DDM 56°15.320'N, 13°15.283'E
RT90 6239289, 1341935


Ladda ner eller skriv ut karta över Grytåsa Strövområde (pdf, 4,95 MB, nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här hittar du ett av Örkelljungas absolut vackraste naturområden. 1972 öppnades området norr om sjöarna upp som strövområde. Flera stigar genomkorsar området med öppna betesmarker, löv och barrskog. Vid sjöarna finns grillplatser och badmöjligheter. Skåneleden passerar genom strövområdet.

Längd: Slingan är 4,5 km lång och tar cirka 50 minuter att gå.
Markering: Röd och blå. Skåneleden passerar genom området.
Underlag: Stigar, öppna betesmarker och skog.

Hitta hit

Området ligger vid Skåneporten. Kör på E4:an och ta avfart trafikplats Skåneporten. Sväng av mot Hässleholm i rondellen. Sväng nästan direkt in till den lilla skogsvägen till vänster eller sväng av till andra vägen till vänster, som är lite större och asfalterad. Området ligger längs sjöarna. Mittemellan sjöarna finns en större parkeringsplats.

Kulturhistoria

Godset Lärkesholm har en spännande historik. En av de godsägare som påverkar än idag är Anders von Reiser som levde på 1700-talet. Han testamenterade till skola, bibliotek och nödlidande och är bakgrunden till dagens strövområde.


Pinnåreservatet är ett stycke unik natur mitt i Örkelljunga samhälle. Det sträcker sig från Pinnåns utlopp ur Hjälmsjön i nordost till Lyckstaberg i sydväst. I mellersta delen av området får man ett intryck av att vandra i en mindre regnskog.

Delar av leden är spångad. Längs leden finns informationsskyltar om intressanta platser. Den kortaste slingan är tillgänglighetsanpassad.

Längd: 4,3 km, 1,6 km och 0,5 km.
Markering: Röd, ljusgrön och orange (Skåneleden).
Underlag: En del av reservatet är asfalterat med belysning. Terrängen består av en bergsluttning, strandskog och stigar.

Hitta hit

Pinnåreservatet ligger i centrala Örkelljunga, bredvid skateparken och landisbanan. För att komma hit från Helsingborg - ta regionbuss nummer 10.

Kulturhistoria

Pinnån flyter i en sprickdal i urberget, som här mestadels består av gnejs. När inlandsisen drog sig tillbaka för 13 000 år sedan avsatte en isälv mängder av sand och grus på sprickdalens botten. Tydligast kan detta ses i sydväst där också dödisgropen ”Grytan” finns. Med vattnet följde lossbrutna isblock som strandade och bäddades in i isälvsgruset. När blocken sedan smälte blev det kvar en stor grop. Pinnån tillhör Rönne ås vattensystem. Källorna ligger uppe i Fagerhults socken i Bjärabygget och Sällerås och den mynnar ut i Rönne å vid Ugglarp i Starby socken. Namnet Pinnån är relativt nytt. Äldre namn är Örkelljungaån och Ringarpsån. Från Åsljungasjön och söderut är ån mestadels urgrävd och kanaliserad. Endast kortare avsnitt, t.ex. vid Spinneriet i Ånalt, vid utloppet ur Hjälmsjön och mellan Bruket och Ågatan har ån kvar ett naturligt, relativt opåverkat lopp.

De tidigaste spåren av mänsklig verksamhet har avsatts vid Mariero, just där Pinnån rinner ut ur Hjälmsjön. Här har påträffats lämningar efter såväl äldre som yngre stenålder. I västra delen av området finns Lyckstaberg där enligt traditionen Örkelljunga borg har legat. Enligt Själlandskrönikan brändes borgen år 1316 av riddaren och hövitsmannen Eskil Krake. Mellan kvarndammarna, vid ”Bruket”, fanns under mitten av 1600-talet ett järnbruk. Sjömalm togs ur sjön och förädlades. Än i dag finns rester av en slaggvarp. Vid ombyggnad av den övre möllan har man funnit rester av en smältugn. Sista smältan finns bevarad på Kulturen i Lund.

Natur

Stora delar av området längs ån har i lång tid utnyttjats som betes- och slåttermark. Holmasidden och intilliggande partier utgjorde ett område som vid högvatten översvämmades och därmed fick ett värdefullt tillskott av näringsämnen. Slåtter var det naturliga brukningssättet. I detta gamla odlingslandskap finns viktiga biotoper för djur och växter. Området hålls öppet av betesdjur. Floran i Pinnåområdet har noga inventerats och dokumenterats från 1940-talet och framåt. Den hyser många för den i övrigt karga urbergsbygden sällsynta arter. Till de mest näringskrävande arterna hör storrams, kransrams, ormbär, skogsbingel, brunstarr och lundelm. På alsocklarna längs åfåran kan man se den ståtliga safsan. På betesmarken blommar orchiden grönvit nattviol i slutet av juni. Här finns också traktens egen björnbärsart, åsljungabjörnbäret.

Minst 30 olika fågelarter häckar inom området enligt de häckfågelinventeringar som gjorts. Sångarna är rikt representerade och en försommarmorgon kan du med lite tur höra härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, grönsångare och lövsångare. En liten fågel med stark stämma är gärdsmygen som har ett säkert tillhåll utmed ån. Kungsfiskaren är en smaragdskimrande uppenbarelse som vissa år kan ses pilsnabbt fara förbi. de flesta år häckar den gulbröstade forsärlan i området. I Pinnån finns en stam av stationär öring som lever hela sitt liv i bäcken. De brukar kallas bäcköring.


Skåneledens kust till kustled passerar genom Örkelljunga. Totalt 4,3 mil av den totala sträckan 125 mil ligger inom Örkelljunga kommun i tre olika etapper.

Etapp 11, Hårsjö till Lärkesholm är en relativt enkel led att vandra. Etapp 12 och 12a, Lärkesholm till Bjärabygget samt Lärkesholm till Grytåsa är betydligt mer kuperade och därför av en högre svårighetsgrad. Stövlar kan behövas vid vissa passager i den bitvis kuperade vandringsleden, som löper genom mycket vacker och omväxlande natur.

Etapp 11: Hårsjö – Lärkesholm

Ledens längd: 20 km.
Markering: Orange.
Underlag: Varierande terräng, mer än 50% av etappen går på asfalt- eller grusväg. Lättsam vandring på småvägar.

Etapp 12: Lärkesholm – Bjärabygget

Ledens längd: 13 km.
Markering: Orange.
Underlag: Varierade terräng, mer än 50% av etappen går på naturstig. Stigar, småvägar och kilometervis med spångad led.

Etapp 12a: Lärkesholm – Grytåsa

Ledens längd: 17 km.
Markering: Orange.
Underlag: Varierande terräng, mer än 50% av etappen går på naturstig. Genom kuperad skog och ut på öppen landsbygd.


Hitta hit

Med kollektivtrafik

Etapp 11: Ta tåg eller buss till Vittsjö station. Följ därefter orange markeringar Lehultsvägen. I Lärkesholm, följ orange markeringar till närmsta busshållplats i Åsljunga. Buss 521 avgår från busshållplats Åsljunga landshövdingevägen. Alternativt ta buss 521 från busshållplats Västra Spång.

Etapp 12: För att komma till Lärkesholm kan ni också ta buss 511 till busshållplats Bälinge och därefter följa skogstigen mot sjöarna. Vid slutet på leden i Bjärabygget finns närmaste busshållplats i Örkelljunga centrum. Här finns också möjlighet att besöka restauranger, livsmedelsaffärer etcetera.

Etapp 12a: Vid ledens början finns flera möjligheter att ta sig med buss. Börja er vandring i Åsljunga, från busshållplats Landshövdingevägen med nummer 521. Alternativt börja vandringen från busshållplats Bälinge med buss 511.

Vid ledens slut i Grytåsa finns möjligheter till busstrafik. SkåneExpressen 10, Markaryd-Örkelljunga-Helsingborg C, stannar vid "Ljungaskog Grytåsavägen" norr om strövområdet. Härifrån är det ca 2 km längs med en grusvägar, som till en början går parallellt med stora vägen för att sedan korsa E4:an och ta dig till områdets centrala parkering.

Med bil

Etapp 11: Kör längs E4:an upp till Skånes Fagerhult. Ta avfarten och ta första höger i rondellen. Följ småvägarna till Hårsjö. Parkera längs skogsvägarna, finns ingen yta avsedd för parkering. Förslag på parkering GPS punkter: 56.312149, 13.581446

För att komma till Lärkesholm; kör längs E4:an och ta avfarten vid Skåneporten. Ta första höger i rondellen och sedan första vänster till en liten skogsväg. Följ denna en bra bit. Parkering finns i små fickor längs skogsvägen. GPS punkter: 56.286939, 13.378155

Etapp 12: Se ovan för vägbeskrivning till Lärkesholm. Bjärabygget kommer ni till genom att köra E4:an norrut, därefter svänga av och följa 24:an genom Örkelljunga. Följ vägen tills ni ser skyltarna Svinstorp och skyttecentrum. Då svänger ni höger och följer vägen.

Etapp 12a: Kör längs E4:an och sväng av på avfarten mot Örkelljunga centrum. Sväng nästan omedelbart höger mot samåkningsparkeringen. Ställ bilen här och följ skyltar. För vägvisning till Lärkesholm, se beskrivning ovan under etapp 11.


Karta och mer information om Etapp 11 Hårsjö-Lärkesholm (länk till Skåneledens webbplats). Länk till annan webbplats.

Karta och mer information om Etapp 12 Lärkesholm - Bjärabygget (länk till Skåneledens webbplats). Länk till annan webbplats.

Karta och mer information om Etapp 12a Lärkesholm - Grytåsa (länk till Skåneledens webbplats). Länk till annan webbplats.


I Åsljunga, strax norr om Örkelljunga, kan du gå runt den vackra Åsljungasjön. Vandringsleden har rustas upp under de senaste åren med nya broar, grillplatser och information om kulturbygden. Leden är tillgänglighetsanpassad.

Längd: Slingan är 4,5 km och det tar cirka 60 minuter att gå. Längs leden finns 8 Kulturpelare.
Underlag: Stig med fast grusunderlag längs sjön i skogskant.

Hitta hit

Vandringsleden ligger i centrala Åsljunga, strax norr om Örkelljunga.

Med buss

Regionbuss 521 mot Markaryd stannar vid Landshövdingevägen. Härifrån är det cirka 300 meter till vandringsleden.

Med bil

Åsljunga ligger cirka 7 km norr om Örkelljunga. Följ skyltarna mot Åsljunga vid väg 24. Sväng sedan höger i Åslunga till Landshövdingevägen, därifrån skymtas Åsljungasjön där slingan startar.

Gps till parkering

N 56° 18' 7.36", E 13° 22' 22.52"


Ladda ner eller skriv ut karta över Åsljungasjön runt (pdf, 0,6 MB, nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vandra med hjälp av kollektivtrafik

Med Vandra med koll får du hjälp att hitta fina vandringsleder med kollektivtrafik. Genom att välja två hållplatser får du förslag på hur du kan vandra mellan hållplatserna och komma dit och hem med kollektivtrafik.

Läs mer på Vandra med koll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.