Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00 (Örkelljunga kommuns växel)

E-post:

utbildningscentrum@orkelljunga.se

Besöksadress:

Kungsvägen 7, 286 34 ÖrkelljungaKurser grundvux

Svenska

I kursen svenska får du träna upp din studieteknik, dvs. att planera och genomföra dina studier. Du övar dig i att inhämta och bearbeta information från såväl böcker som internet och du får skriva olika typer av texter. Det ingår också diskussioner samt muntliga redovisningar. Kursen består av fyra delkurser.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.

Svenska som andraspråk (SAS):

Kursen svenska som andraspråk är till för dig som har ett annat modersmål än svenska. Du utvecklar dina kunskaper i svenska språket, dels genom att läsa och bearbeta olika typer av texter, dels genom att  skriva egna texter. I diskussioner om olika företeelser i den svenska vardagen uppövas din förmåga att förstå och tala svenska. Kursen består av fyra delkurser.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.

Engelska:

I denna kurs lär du dig att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt. Dubygger upp ett grundläggande ordförråd så att du, efter att ha bekantat dig med de viktigaste grammatiska reglerna, kan formulera egna texter på engelska. Målet är att du efter kursens slut lätt ska förstå och själv våga tala engelska i enkla vardagsituationer. Kursen består av fyra delkurser.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.

Matematik:

Syftet med kursen är att du ska utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. I kursen lär du dig förstå och göra beräkningar på grund-läggande begrepp såsom area i geometrin, procent, enkla ekvationer och formler. Genom övning når du färdighet och förståelse som du sedan kan använda i praktiska livet och för vidare studier. Kursen består av fyra delkurser.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.

Samhällskunskap:

I samhällskunskapskursen får du lära dig hur det politiska systemet i Sverige är uppbyggt. Likaså får du bekanta dig med hur det svenska rättssystemet fungerar. Kursen är framför-allt inriktad på det svenska samhället, men du lär dig även allmängiltiga begrepp för att bättre kunna förstå världspolitiska nyheter.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.

Biologi:

Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Utbildningen i biologi syftar också till att göra kunskaper och erfarenheter användbara för att främja omsorgen om och respekten för naturen och med-människorna.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.

Fysik:

I ämnet fysik lär man sig fysikens användningsområden i modernt vardags- och samhällsliv för att lära sig upptäcka, förstå och kunna förklara fenomenen i omvärlden. Fysikämnet syftar till förståelse av människans relation till naturen, särskilt sådant som handlar om energiförsörjning och strålning.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.

Kemi:

Ämnet kemi syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt perspektiv. Genom att studera detta ämne fördjupas förståelsen för kemins betydelse inom vardagsliv och industri. Kemiämnet syftar vidare till att belysa och bearbeta frågor om hälsa, miljö och jordens resurser.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.

Geografi:

Utbildningen i geografi syftar till att utveckla kunskap, förståelse och handlingsberedskap i frågor som rör människan och hennes omgivning. Man utvecklar kunskaper om såväl olika regioners naturbetingade, sociala och ekonomiska särart som människors skilda levnadsvillkor och deras ömsesidiga beroende lokalt, regionalt och globalt. Ämnet bidrar därigenom till en ökad förståelse av och respekt för kulturer, värderingar och sätt att leva.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.

Historia: 

Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Utbildningen i historia bidrar till att utveckla såväl ett interkulturellt perspektiv som en kulturell identitet utifrån det kulturarv som överförs från generation till generation samt att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.

Religionskunskap: 

Ämnet syftar till att ge kunskaper om olika religioners och livsåskådningars innehåll och uttryck. Studier i religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. Religionskunskapen syftar också till en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Skolverkets kursplan Länk till annan webbplats.