Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Pinnåreservatet

Pinnåreservatet är ett stycke unik natur mitt i Örkelljunga samhälle. Det sträcker sig från Pinnåns utlopp ur Hjälmsjön i nordost till Lyckstaberg i sydväst. I mellersta delen av området får man ett intryck av att vandra i en mindre regnskog.

Delar av leden är spångad. Längs leden finns informationsskyltar om intressanta platser. Den kortaste slingan är tillgänglighetsanpassad.

Bra att veta

Ledens längd: 4.3km, 1,6km och 0.5km.

Markering: Röd, ljusgrön och orange (Skåneleden).

Underlag: En del av reservatet är asfalterat med belysning. Terrängen består av en bergsluttning, strandskog och stigar.

Hitta hit

Pinnåreservatet ligger i centrala Örkelljunga, bredvid skateparken och landisbanan. För att komma hit från Helsingborg - ta regionbuss nummer 10.

Kulturhistoria

Pinnån flyter i en sprickdal i urberget, som här mestadels består av gnejs. När inlandsisen drog sig tillbaka för 13 000 år sedan avsatte en isälv mängder av sand och grus på sprickdalens botten. Tydligast kan detta ses i sydväst där också dödisgropen ”Grytan” finns. Med vattnet följde lossbrutna isblock som strandade och bäddades in i isälvsgruset. När blocken sedan smälte blev det kvar en stor grop. Pinnån tillhör Rönne ås vattensystem. Källorna ligger uppe i Fagerhults socken i Bjärabygget och Sällerås och den mynnar ut i Rönne å vid Ugglarp i Starby socken. Namnet Pinnån är relativt nytt. Äldre namn är Örkelljungaån och Ringarpsån. Från Åsljungasjön och söderut är ån mestadels urgrävd och kanaliserad. Endast kortare avsnitt, t.ex. vid Spinneriet i Ånalt, vid utloppet ur Hjälmsjön och mellan Bruket och Ågatan har ån kvar ett naturligt, relativt opåverkat lopp.

De tidigaste spåren av mänsklig verksamhet har avsatts vid Mariero, just där Pinnån rinner ut ur Hjälmsjön. Här har påträffats lämningar efter såväl äldre som yngre stenålder. I västra delen av området finns Lyckstaberg där enligt traditionen Örkelljunga borg har legat. Enligt Själlandskrönikan brändes borgen år 1316 av riddaren och hövitsmannen Eskil Krake. Mellan kvarndammarna, vid ”Bruket”, fanns under mitten av 1600-talet ett järnbruk. Sjömalm togs ur sjön och förädlades. Än i dag finns rester av en slaggvarp. Vid ombyggnad av den övre möllan har man funnit rester av en smältugn. Sista smältan finns bevarad på Kulturen i Lund.

Natur

Stora delar av området längs ån har i lång tid utnyttjats som betes- och slåttermark. Holmasidden och intilliggande partier utgjorde ett område som vid högvatten översvämmades och därmed fick ett värdefullt tillskott av näringsämnen. Slåtter var det naturliga brukningssättet. I detta gamla odlingslandskap finns viktiga biotoper för djur och växter. Området hålls öppet av betesdjur. Floran i Pinnåområdet har noga inventerats och dokumenterats från 1940-talet och framåt. Den hyser många för den i övrigt karga urbergsbygden sällsynta arter. Till de mest näringskrävande arterna hör storrams, kransrams, ormbär, skogsbingel, brunstarr och lundelm. På alsocklarna längs åfåran kan man se den ståtliga safsan. På betesmarken blommar orchiden grönvit nattviol i slutet av juni. Här finns också traktens egen björnbärsart, åsljungabjörnbäret.

Minst 30 olika fågelarter häckar inom området enligt de häckfågelinventeringar som gjorts. Sångarna är rikt representerade och en försommarmorgon kan du med lite tur höra härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, grönsångare och lövsångare. En liten fågel med stark stämma är gärdsmygen som har ett säkert tillhåll utmed ån. Kungsfiskaren är en smaragdskimrande uppenbarelse som vissa år kan ses pilsnabbt fara förbi. de flesta år häckar den gulbröstade forsärlan i området. I Pinnån finns en stam av stationär öring som lever hela sitt liv i bäcken. De brukar kallas bäcköring.