Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Frågor och svar om skola och undervisning

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om barn och unga.länk till annan webbplats

Vem kan stänga skolan?

I den nya lag som gäller från 2020-03-21 har regeringen möjlighet att vid extraordinära händelser i fredstid, stänga förskolor, skolor och fritidshem. Lagen öppnar kommunernas möjligheter att vid behov, driva skolverksamheten på ett mer flexibelt sätt.

Vad händer om skolan behöver stänga?

Elevernas rätt till ett visst antal skoldagar och undervisningstimmar kvarstår även om en skola behöver stänga under en kortare eller längre period. Huvudmannen, som är Örkelljunga kommun, är ansvarig för att förlorad undervisningstid och skoldagar kompenseras. Om en skola måste stänga kommer vi att så långt det går att bedriva undervisning under terminerna och under veckodagarna måndag-fredag, för att inte förlänga terminen och/eller för att vi ska behöva bedriva undervisning på helgerna. Denna hållning kan komma att ändras beroende på vad som händer fortsättningsvis.

Erbjuds elever fjärr- eller distansundervisning vid behov?

Lärarna ska i första hand fokusera på de elever som är i skolan så länge skolan är öppen. Friska elever ska vara i skolan och studera. Har man sjukdomssymtom, även lindriga, ska man stanna hemma tills man är frisk och därefter två dagar till.

Skulle det bli så att vi måste stänga skolan kommer vi att se över möjligheten att bedriva distansundervisning. Ledningen inventerar tillsammans med rektorer och medarbetare på våra skolor möjligheterna för att bedriva digital distansundervisning.

Hur fungerar elevhälsan när skolan är stängd?

Det finns bemanning på våra skolor för att stödja elever som är i behov av det.

Kan jag hålla mitt barn hemma från skolan?

En elev som går i grundskolan har skolplikt och ska därför vara i skolan om hen är frisk. Skolplikt gäller tills det att kommunen eller regeringen stänger skolorna. Ogiltig frånvaro i vanliga fall är ogiltig frånvaro nu. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ditt barn kommer till skolan och skolan kommer att utreda den eventuellt ogiltiga frånvaron. Om du önskar att ditt barn ska vara ledigt krävs godkännande från skolan. För ledighet längre än 10 dagar ska det anmälas till rektor och synnerliga skäl ska finnas för ledigheten.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns någon anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. I tider med kris är det viktigt för barn att ha rutiner och känna trygghet. Att gå i skolan är en stor del av det.

 • Är ditt barn friskt ska det gå i skolan.
 • Håll inte ditt barn hemma på grund av oro.
 • Vid olovlig frånvaro kommer en utredning öppnas som kan leda till att åtgärder vidtas.
 • Läkarintyg kan komma att begäras vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar.
 • Kontakta din rektor om du har frågor.

Vi vill att ditt barn ska få ta del av den undervisning hen har rätt till och känna sig sedd och få det sociala stöd som skolan kan erbjuda.

Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring som innebär att även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

För att skapa lugn och arbetsro, och möjliggöra för personalen att lägga fokus på det pedagogiska arbetet i skolan hjälps vi åt med detta genom att:

 • Är någon i familjen smittad med covid-19, ska alla vara hemma, även barn i förskolan.
 • Vi fortsätter hämta och lämna barn och elever utomhus.

Är ditt barn friskt? Se till att ditt barn kommer till skolan!

Information om skolplikt på arabiskaPDF

Information om skolplikt på engelskaPDF

Information om skolplikt på svenskaPDF

Vilken sekretess gäller kring covid-19 i förskolan och skolan?

Personalen på förskolan, skolan och fritidshemmen får inte på grund av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen fritt lämna uppgifter om en kollegas, ett barns eller en elevs hälsotillstånd, exempelvis om någon fått covid-19. Sådana uppgifter kan skyddas av sekretess med hänsyn till den enskildes personliga integritet.
Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom vilket också ebola, mässling, kikhosta och legionella är. Därför råder strängare regler än vid till exempel magsjuka, löss och vattkoppor.

Vad gäller om någon på förskolan eller skolan blir sjuk i covid-19?

Barn, personal och närstående är välkomna till förskolan och skolan endast om de är friska och symtomfria. Är någon i familjen smittad med covid-19 eller väntar på provsvar, ska alla vara hemma, även barn i förskolan.De som är sjuka stannar hemma och tar hand om sig tills de är friska igen. Efter två dagar utan symtom är barn och personal välkomna tillbaka, vilket är vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar. De flesta kommer inte att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, en vanlig förkylning eller något annat. Personal är inte heller skyldiga att meddela sin arbetsgivare vilken sjukdom de haft.

Om det ändå skulle komma fram att någon anställd har fått covid-19, ska vårdnadshavarna då informeras om det?

Det är inte möjligt för rektor över förskolan eller skolan att generellt lämna ut uppgifter om att en anställd lider av covid-19 eller någon annan sjukdom. Det måste ske en prövning ifall en uppgift om en anställds hälsotillstånd ska få lämnas ut. Om en uppgift om den anställdes hälsotillstånd omfattas av sekretess får vårdnadshavarna inte informeras. Rektor får inte lämna ut en uppgift om det skulle innebära att den anställde eller någon närstående till denne tar skada ifall så sker. Inte heller den anställdes kollegor får lämna ut uppgifter om den anställdes sjukdom om det kan komma att innebära betydande skada för denne eller dennes närstående.

21 kap. 1 § och 39 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen.

Vad gäller om det visar sig att ett barn på förskolan har fått covid-19?

Är någon i familjen smittad med covid-19 eller väntar på provsvar, ska alla vara hemma, även barn i förskolan. Förskolan får som utgångspunkt inte lämna ut uppgifter som rör ett barns hälsotillstånd. En sådan uppgift kan bara lämnas om det är högst sannolikt att barnet eller någon närstående till barnet inte skadas av detta. För skolan och fritidshemmet gäller att sekretess råder om en elev är smittad av covid-19 i de fall det kan innebära att eleven eller någon närstående till denne tar betydande skada om uppgiften lämnas. För elevhälsans personal gäller dessutom en strängare sekretess och de får som utgångspunkt inte lämna ut några uppgifter kring en elevs hälsotillstånd.

21 kap. 1§ och 23 kap. 1–3 §§ Offentlighets- och sekretesslagen.

Kan det finnas skäl att göra undantag från den regeln?

Sekretessen kan brytas vid samtycke. Om barnet/eleven och dess vårdnadshavare godkänner det kan en uppgift om hälsotillståndet lämnas ut. Sekretessen kan också brytas ifall det verkligen är nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Det är rektor som fattar beslut kring om och när det kan bli aktuellt.

10 kap. 1–2 §§ Offentlighets- och sekretesslagen.

Går det att informera om att covid-19 eller någon annan smittsam sjukdom finns i verksamheten utan att peka ut den som är sjuk? 

Ja, i stora verksamheter. Men Örkelljunga kommuns förskolor och skolor är mindre enheter med färre barn och medarbetare. Då kan information om smitta bli väldigt utpekande, inte minst om en eller ett fåtal personer är sjukfrånvarande. Ofta krävs att man gör en helhetsbedömning av en mängd faktorer, däribland verksamhetens utformning, vilken typ av sjukdom det gäller, behovet av information och skyddet för den enskilde.

Allmän information om coronavirus Covid -19

När ska du söka vård?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentrallänk till annan webbplats om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har feber som håller i sig i mer än fyra dygn.
 • Febern kommer tillbaka efter att du har varit feberfri ett par dagar.
 • Du blir plötsligt mycket sämre.
 • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Många vårdcentraler kan du kontakta genom att logga inlänk till annan webbplats på Vårdguiden 1177.
Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivninglänk till annan webbplats. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.


Har du inga symtom - men har andra frågor om covid-19?

Läs svar på vanliga frågor på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats och följ gärna deras rapportering i sociala medier.

Ring telefonnummer 113 13 för allmänna frågor om covid-19.


Läs mer

På 1177.se finns information om symtom och hur du söker vård vid misstanke om smittalänk till annan webbplats

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns den senaste informationen om covid-19länk till annan webbplats


Information på lättläst svenska

Tidningen 8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Där kan du läsa mer om Coronaviruset.länk till annan webbplats


Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.länk till annan webbplats


Information på andra språk/Information in other languages

Du kan hitta information på andra språk och vanliga frågor om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

You can find information in other languages and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.länk till annan webbplats