Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Markanvisningstävling Lycksta äng

Markanvisningstävlingen syftar till att trygghetsboende ska etableras i centrala Örkelljunga tätort. Det objekt som är föremålet för tävlingen utgörs av fastigheten Örkelljunga Västra Ringarp 8:504. Vinnare erbjuds teckna ett 12 månader långt markanvisningsavtal med Örkelljunga kommun, som avser att medföra överlåtelse av fastigheten.

Inlämningsperioden är avslutad och det går inte att skicka in fler tävlingsbidrag. Nu genomförs utvärdering och bedömning av de inskickade bidragen. Vinnare i tävlingen presenteras under våren 2022.


Tidplan för markanvisningsprocessen:

Händelse

Datum

Utskick intresseanmälan steg 1

2021-10-13

Sista dag för inlämning, steg 1

2021-11-26

Utvärdering, bedömning och urval till steg 2

december 2021

Utskick till utvalda för steg 2

januari 2021

Sista dag för inlämning steg 2

2022-01-28

Utvärdering och bedömning

februari 2022

Tilldelning och avtal

mars 2022


Vår vision för Lycksta äng

Lycksta äng är en bra plats för att skapa trygghetsboende. Med ett tryggt alternativ för boende nära kommunikation och samhällsservice vill vi att det skapas en hemmiljö där de äldre i vårt samhälle kan känna gemenskap, tillhörighet och närhet till samhället.

På boendet ska det vara lätt att umgås, aktiveras och stimuleras, både inom boendets väggar och på de lättillgängliga och lummiga promenadstråk längs Pinnån och övriga naturområden som gränsar till ängen. I vår vision är boendet utformat i tre våningsplan så att hänsyn tas till områdets historia, där Lycksta berg tidigare varit platsen för en medeltida borg.

Örkelljunga kommuns vision för år 2040

Grön äng med trädbeväxt bergsknalle i bakgrunden

Fastigheten som erbjuds för markanvisning ligger centralt i Örkelljunga tätort nära till Pinnån och den historiska platsen Lycksta berg som skapar en grön fond i området. Lycksta berg har varit platsen för en medeltida borg som har påverkar landskapsbilden från norr och söder. Det är därför av vikt att byggnationer inom planområdet utformas på ett sådant sätt att hänsyn tas till Lycksta berg.

Från söder


Området inramas av vattendraget och den omgivande naturen i övrigt. Vid området finns befintlig bebyggelse som i huvudsak utgörs av radhus och villor. Allmänt gatu- och VA-nät finns redan anlagt fram till tomtmarken.

Gång- och cykelväg mot centrum, i norr

Vattendrag nordväst om ängen


Angränsande till området finns gång- och cykelväg som förbinder området med Örkelljunga centrum som nås inom 10 minuters promenad från området. I centrum finns handel och tillgång till övrig samhällsservice. Tillgång till kollektivtrafik nås antingen från busshållplats som ligger vid tomten alternativt från ortens busstation i centrum.

För området gäller detaljplan som varit gällande sedan år 2019. Planen omfattar dels den fastighet (rött kryss) som nu är föremål för tävlingen, samt dels en privatägd fastighet som ligger öster om aktuellt område.

Gällande detaljplan för området

Detaljplanen togs fram på kommunens egna initiativ i syfte att uppnå byggbar tomtmark för ett nytt äldreboende. Förändrat ställningstagande har medfört beslut om annan lösning för äldreboende i Örkelljunga. De innebär att tomten inte längre behövs för just det behovet. Kommunen vill att etablering av trygghetsboende i stället sker på tomten. Detta eftersom det bedöms finnas sådant behov och att det boendealternativet inte finns i kommunen.

Bebyggelseförutsättningarna, som detaljplanen anger, är generösa och innebär flexibla möjligheter att etablera attraktiva byggnader med stor bruttoarea (BTA).

Detaljplan - planbeskrivning för del av fastigheten Västra Ringarp 8:473 m.fl. "Lycksta äng" Pdf, 11 MB.

Detaljplan - plankarta Pdf, 262.9 kB.

Tomten utgörs i sin helhet av fastigheten Västra Ringarp 8:504 som är planenligt bildad. Fastighetsbildning begärdes som ett steg i avsikt att fullfölja plangenomförande. Den har en yta som omfattar 11 050 m2.

Formellt säkerställda rättigheter finns för vatten- och avloppsledningar i norra och södra delen av tomten som beslutade gälla i enlighet med u-områden i samband med fastighetsbildningen. Det finns också en starkströmsledning i området som har säkerställts med ett avtalsservitut och som har en sträckning som inte ligger inom u-område och därmed kan behöva flyttas.
Vid planarbetet har det även utretts att det inom tomten finns ledningar för tele, bredband och fjärrvärme som inte framgår av fastighetsregistret. Ledningar har i planarbetet konstaterats kan behöva flyttas för att genomföra exploatering och byggnation.

För tomten råder det goda grundläggningsförutsättningar för byggnation och anläggande enligt de geotekniska undersökningarna som har gjorts. Markradon har undersökts och har konstaterats ligga på normalnivå vilket medför att byggnation skall uppföras radonskyddad.
Vid projektering behöver kompletterande undersökningar göras för att få en bättre och mer detaljerad bild av grundvattenförhållandena.

Tomthöjdnivån behöver generellt ökas på från nuvarande marknivån. Detta för att själva byggnationen ska ske i enlighet med planens höjdbestämmelse samt för att åstadkomma den marknivå som behövs för övriga tomtbehov.

Vinnare av markanvisningstävlingen kontaktas per telefon och övriga via TendSign.

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna tävlingsförslag och har även rätt att förkasta inkomna förslag.

Det utgår ingen ekonomisk ersättning från kommunen för inlämnat material eller i de fall förslag förkastas.

Kommunen äger rätt att publicera förslagen, helt eller delvis, på sin webbplats. Hänsyn tas till eventuell sekretess.

Vinnare av tävlingen inbjuds till samtal med avsikt att teckna markanvisningsavtal som gäller under maximalt 12 månader.

Under markanvisningstiden får intressenten möjlighet att pröva, utreda och i övrigt bedöma projektets genomförbarhet.

Vid markanvisningstidens utgång erbjuds intressenten att fullfölja köpprocessen som slutligen avser överlåtelse av aktuellt område.