Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:


Vardagar 8-12, 13-15
Lunchstängt 12-13


Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Markanvisningstävling Lycksta äng

Markanvisningstävlingen som syftade till att ett trygghetsboende ska etableras i centrala Örkelljunga tätort är avgjord. Det objekt som är föremål för tävlingen utgörs av fastigheten Örkelljunga Västra Ringarp 8:504. Det vinnande bidraget har skapats av Selihof AB tillsammans med Wingårdh Arkitektkontor AB. Projektet går nu in i en fas där vinnarna inbjuds till samtal med avsikt att teckna markanvisningsavtal. Boendet beräknas stå klart för inflyttning omkring 20 månader efter att startbeskedet utfärdats.

Flygvy över Lycksta äng, från sydöst, visar fyra huskroppar i tegel, på ängen. Bilden är från det vinnande bidraget.

Flygvy från sydöst, enligt det vinnande bidraget

Juryns motivering

"Selihof AB tillsammans med Wingårdh arkitekter AB presenterar ett karaktärsfullt förslag till trygghetsboende på Lycksta äng som känns nytänkande, spännande och påkostat. Förslaget är väl genomarbetat och har hög arkitektonisk kvalitet.

Förslaget tillvaratar på ett fint sätt platsens förutsättningar som Lycksta berg och närheten till Pinnån. Arkitekturen är i sin enkelhet och stramhet tydlig, exklusiv och synnerligen genomarbetad med subtil detaljrikedom och stringens. De röda skulpturala tegelkuberna med varsin inglasad voluminös atriumgård kommer innebära ett kvalitativt och tryggt boende mitt i centrum för de äldre som redan idag bor i kommunen, men kommer även locka nya boende att flytta hit till ett exklusivt och attraktivt trygghetsboende.

Förslaget innebär vidare många bostäder och en stor total boyta samt erbjuder kommunen en konkurrenskraftig ersättning och en rimlig tid för färdigställande.

Juryn bedömer att förslaget totalt sett utmärker sig i konkurrensen med övriga tävlingsbidrag. Selihof/Wingårdhs bidrag kommer sätta Örkelljunga på kartan som en arkitekturkommun och den föreslagna byggnationen kommer att bli ett välkommet och efterlängtat tillskott på bostadsmarknaden i Örkelljunga. Lycksta äng kommer bli en plats att vara stolt över.”

Juryn har bestått av:
Jesper Bokefors, kommunjurist
Kristofer Johansson, samhällsbyggnadschef
Maria Månsson Brink, stadsarkitekt
Mikael Strömbäck, mark- och exploateringsingenjör
Rose-Marie Karlsson, enhetschef hemtjänst
Susanne Olsson, enhetschef hemtjänst

Selihof AB/Wingårdh AB's vinnande tävlingsbidrag i sin helhet Pdf, 26.8 MB.

Vår vision för Lycksta äng

Lycksta äng är en bra plats för att skapa trygghetsboende. Med ett tryggt alternativ för boende nära kommunikation och samhällsservice vill vi att det skapas en hemmiljö där de äldre i vårt samhälle kan känna gemenskap, tillhörighet och närhet till samhället.

På boendet ska det vara lätt att umgås, aktiveras och stimuleras, både inom boendets väggar och på de lättillgängliga och lummiga promenadstråk längs Pinnån och övriga naturområden som gränsar till ängen. I vår vision är boendet utformat i tre våningsplan så att hänsyn tas till områdets historia, där Lycksta berg tidigare varit platsen för en medeltida borg.

Örkelljunga kommuns vision för år 2040

Grön äng med trädbeväxt bergsknalle i bakgrunden

Fastigheten som erbjuds för markanvisning ligger centralt i Örkelljunga tätort nära till Pinnån och den historiska platsen Lycksta berg som skapar en grön fond i området. Lycksta berg har varit platsen för en medeltida borg som har påverkar landskapsbilden från norr och söder. Det är därför av vikt att byggnationer inom planområdet utformas på ett sådant sätt att hänsyn tas till Lycksta berg.

Från söder


Området inramas av vattendraget och den omgivande naturen i övrigt. Vid området finns befintlig bebyggelse som i huvudsak utgörs av radhus och villor. Allmänt gatu- och VA-nät finns redan anlagt fram till tomtmarken.

Gång- och cykelväg mot centrum, i norr

Vattendrag nordväst om ängen


Angränsande till området finns gång- och cykelväg som förbinder området med Örkelljunga centrum som nås inom 10 minuters promenad från området. I centrum finns handel och tillgång till övrig samhällsservice. Tillgång till kollektivtrafik nås antingen från busshållplats som ligger vid tomten alternativt från ortens busstation i centrum.

För området gäller detaljplan som varit gällande sedan år 2019. Planen omfattar dels den fastighet (rött kryss) som nu är föremål för tävlingen, samt dels en privatägd fastighet som ligger öster om aktuellt område.

Gällande detaljplan för området

Detaljplanen togs fram på kommunens egna initiativ i syfte att uppnå byggbar tomtmark för ett nytt äldreboende. Förändrat ställningstagande har medfört beslut om annan lösning för äldreboende i Örkelljunga. De innebär att tomten inte längre behövs för just det behovet. Kommunen vill att etablering av trygghetsboende i stället sker på tomten. Detta eftersom det bedöms finnas sådant behov och att det boendealternativet inte finns i kommunen.

Bebyggelseförutsättningarna, som detaljplanen anger, är generösa och innebär flexibla möjligheter att etablera attraktiva byggnader med stor bruttoarea (BTA).

Detaljplan - planbeskrivning för del av fastigheten Västra Ringarp 8:473 m.fl. "Lycksta äng" Pdf, 11 MB.

Detaljplan - plankarta Pdf, 262.9 kB.

Tomten utgörs i sin helhet av fastigheten Västra Ringarp 8:504 som är planenligt bildad. Fastighetsbildning begärdes som ett steg i avsikt att fullfölja plangenomförande. Den har en yta som omfattar 11 050 m2.

Formellt säkerställda rättigheter finns för vatten- och avloppsledningar i norra och södra delen av tomten som beslutade gälla i enlighet med u-områden i samband med fastighetsbildningen. Det finns också en starkströmsledning i området som har säkerställts med ett avtalsservitut och som har en sträckning som inte ligger inom u-område och därmed kan behöva flyttas.
Vid planarbetet har det även utretts att det inom tomten finns ledningar för tele, bredband och fjärrvärme som inte framgår av fastighetsregistret. Ledningar har i planarbetet konstaterats kan behöva flyttas för att genomföra exploatering och byggnation.

För tomten råder det goda grundläggningsförutsättningar för byggnation och anläggande enligt de geotekniska undersökningarna som har gjorts. Markradon har undersökts och har konstaterats ligga på normalnivå vilket medför att byggnation skall uppföras radonskyddad.
Vid projektering behöver kompletterande undersökningar göras för att få en bättre och mer detaljerad bild av grundvattenförhållandena.

Tomthöjdnivån behöver generellt ökas på från nuvarande marknivån. Detta för att själva byggnationen ska ske i enlighet med planens höjdbestämmelse samt för att åstadkomma den marknivå som behövs för övriga tomtbehov.

Vinnare av markanvisningstävlingen kontaktas per telefon och övriga via TendSign.

Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna tävlingsförslag och har även rätt att förkasta inkomna förslag.

Det utgår ingen ekonomisk ersättning från kommunen för inlämnat material eller i de fall förslag förkastas.

Kommunen äger rätt att publicera förslagen, helt eller delvis, på sin webbplats. Hänsyn tas till eventuell sekretess.

Vinnare av tävlingen inbjuds till samtal med avsikt att teckna markanvisningsavtal som gäller under maximalt 12 månader.

Under markanvisningstiden får intressenten möjlighet att pröva, utreda och i övrigt bedöma projektets genomförbarhet.

Vid markanvisningstidens utgång erbjuds intressenten att fullfölja köpprocessen som slutligen avser överlåtelse av aktuellt område.