Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Planprogram för del av Västra Ringarp 8:473 "Hjälmsjöro"

Illustrationsplan för Hjälmsjöro

Planhandlingar:
Planprogram Pdf, 16.4 MB.
Illustrationsplan Pdf, 9.4 MB.
Bilaga: Ianspråktagande av betesmark Pdf, 3.7 MB.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 14 april 2022 §38 förslag till planprogram för Västra Ringarp 8:473 ”Hjälmsjöro” för samråd.

Planprogrammet är inte juridiskt bindande utan syftet med planprogrammet är att med utredningar och en samlad översyn av intressen underlätta arbetet med framtagande av framtida detaljplaner i området. Vidare är syftet med planprogrammet att skapa en gemensam och tydlig målbild för hela området.

Målet är att Hjälmsjöro ska bli ett välplanerat område som knyts ihop med centrala Örkelljunga. Området ska bli ett attraktivt bostadsområde som lyfter fram Örkelljungas kvalitéer; det natursköna läget med påtaglig närhet till skogen och sjöarna. Utbyggnaden av Hjälmsjöro kommer att bidra till utveckling av hela Örkelljunga och genom varierande bebyggelse också utgöra ett brett utbud för människor att bosätta sig och verka i området.

Välkommen till Samrådsmingel
Tid: tisdagen den 24 maj 2022 kl. 15-18
Plats: Örkelljungasalen, Örkelljunga kommunhus. Biblioteksgatan 10 (ingång bredvid receptionen)

Skicka in dina synpunkter
Den 9 maj - 10 juni 2022 är planprogrammet på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget. Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Örkelljunga kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
286 80 Örkelljunga
eller plan@orkelljunga.se

Namnteckningen skall kompletteras med fastighetsbeteckning, namnförtydligande och postadress.

Planhandlingar
Planhandlingarna finns här på vår webbplats. Du kan också besöka Örkelljunga kommunhus eller Örkelljunga bibliotek där de finns att läsa.

Om du är fastighetsägare vill vi att du skickar vidare den här informationen till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer.

Planförslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna Västra Ringarp S:7 och Västra Ringarp GA:2 med flera.

Eventuella frågor besvaras av:
Binai Ahmad, planarkitekt
telefon: 0435-550 23
e-post: binai.ahmad@orkelljunga.se

Arbetet med framtagandet av planprogram för Bruksvägen inleds med en insamlingsfas där kommunen samlar in synpunkter från medborgare, myndigheter, föreningar med mera. De inkomna synpunkterna kommer att användas för att utvecka förslaget till planprogram.

Efter insamlingsfasen startar processen med att ta fram ett förslag till planprogram. Förslaget kommer att ställas ut till samråd och allmänheten får då möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget. Kommunen kommer sedan att bearbeta de inkomna synpunkterna och revidera förslaget innan det godkänns av Örkelljungas kommunfullmäktige.