Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag -torsdag 8-12, 13-16


Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Dela

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden om maximalt 15 kvadrat-meter, även uppföra ett så kallat attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden och få ett startbesked. Det krävs även ett beslutbesked innan du får ta byggnaden i bruk.

Storlek på ett attefallshus

Attefallshuset ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Kan jag bygga ut min friggebod så att den blir ett attefallshus?

Ja, det är tillåtet att bygga till en befintlig friggebod så att den blir ett Attefallshus. Det krävs dock att samtliga krav för ett Attefallshus är uppfyllda samt en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden och startbesked innan du bygger till.

Får jag bygga ihop ett attefallshuset med mitt bostadshus?

Nej, attefallshuset ska vara fristående.

Får jag bygga ett attefallshus vid ett flerbostadshus?

Nej. Ett attefallshus är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Får den bygglovsbefriade tillbyggnaden om 15 kvadratmeters bruttoarea byggas på ett attefallshus?

Nej, det är inte tillåtet.

Var får ett attefallshus placeras

Om du uppför attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får samhällsbyggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Strandskydd

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Vad får ett attefallshus användas till

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Ett attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets Byggregler, BBRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ska följas.

I vissa fall krävs bygglov

För attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Samhällsbyggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om du vill uppföra ett attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt område.