Kontakta oss

Telefon:

0435-550 00

E-post:

kommunkontor@orkelljunga.se

Besöksadress:

Biblioteksgatan 10, Örkelljunga

Öppettider:

Måndag 8-12, 13-16

 

Tisdag - torsdag 8-12, 13-16

 

Fredag 8-12, 13-15

Växel och reception stänger kl 12.00 dag före röd dag samt dag före julafton, nyårsafton och midsommarafton.

 

Dela

Lokalkostnads- och driftbidrag

Berättigade att söka lokalkostnads- och driftbidrag är

  • samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara kvalificerad för bidrag
    SAMT
  • har kostnader för lokaler som används i syfte att bedriva barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade eller verksamhet för pensionärer.
    ELLER
  • förvaltar och underhåller en anläggning/fastighet som ägs av föreningen
    ELLER
  • på uppdrag av Örkelljunga kommun förvaltar och underhåller en kommunalägd fastighet

Ansökan om lokalkostnads- och driftbidrag baseras på föreningens faktiska hyreskostnader för hyrd lokal eller driftkostnader för lokal som föreningen driver.

I faktiska driftskostnader ingår:

Kallhyra

Försäkringar

Värme och el

Fastighetsskatt

Vatten och avlopp

Arrende

Renhållningsavgift

Räntor på fastighetslån

Sotning


 I faktisk driftkostnad ingår inte:

Telefon

Internet

Förbrukningsmaterial

 

I de fall då dessa kostnader ingår i erlagd hyra skall kostnaderna räknas av innan faktisk hyreskostnad beräknas.
Kostnader som tas upp i ansökan om lokalkostnadsbidrag skall finnas med i föreningens inlämnade ekonomiska redogörelse. Kvitton som visar erlagda kostnader skall kunna uppvisas på anmodan.

I de fall då föreningen själva driver anläggningen kan ett extra bidrag för vaktmästeri, fastighetsskötsel och lokalvård komma att utbetalas. Detta skall i förekommande fall särredovisas i ansökan.

Förening som erhåller lokalkostnads- och driftbidrag är skyldig att, när lokalen inte aktivt nyttjas av föreningen, även upplåta lokalen till andra föreningar eller kommunala projekt. Den sekundära hyresgästen har då ansvaret för eventuell skadegörelse och/eller förslitning.

Bidrag kan utgå med högst 80 % av faktisk hyres- eller driftkostnad och ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 april.

Bidragets storlek bestäms i förhållande till tillgängligt totalt bidragsbelopp som fastställs årligen i kultur- och fritidsnämndens budgetprocess. Kultur-och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att pröva vilka föreningar som skall erhålla lokalkostnadsbidrag. Då bidraget är avsett att främja barn- och ungdoms-, handikapp- och pensionärsverksamhet är bidragsbeloppet kopplat till redovisade sammankomster. Föreningar som i sin verksamhet gratis nyttjar kommunala lokaler prioriteras lägre i tilldelningen.